Veteriner Hekim Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Veteriner Hekim Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Veteriner Hekim Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Veteriner Hekim Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Veteriner Hekim Mesleği

TANIM

Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

– Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
– Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar,
– Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması,korunması,taşınması için uygun yöntemleri araştırır,
– Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
– Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
– Sun’i tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
– Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Steteskop, enjektör, sterilizatör, laboratuar aletleri, iplik, bistüri gibi her türlü cerrahi malzemeler,
– Yapay tohumlama alet ve malzemeleri,
– Aşı, serum ve tedaviye yönelik ilaçlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Veteriner hekim olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
– İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
– Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
– Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Sabırlı, dikkatli, düzenli,
– Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
– Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Veteriner hekimler ayakta, oturarak, eğilerek, diz çökerek vb. çalışabilirler. Büroda çalıştığı gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup, havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme, düşme, ısırma, tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır. Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. Çalışırken iş elbisesi (önlük) giyer, eldiven ve maske kullanır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; Fakültelerin Veterinerlik Bölümlerinde verilmektedir.

– Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın),
– Ankara Üniversitesi (Ankara),
– Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon),
– Atatürk Üni.-Veteriner Fakültesi (Erzurum),
– Dicle Üniversitesi (Diyarbakır),
– Erciyes Üniversitesi (Kayseri),
– Fırat Üniversitesi (Elazığ),
– Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
– İstanbul Üniversitesi (İstanbul),
– Kafkas Üniversitesi (Kars),
– Kırıkkale Üniversitesi,
– Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) -Veteriner Fak.
– Ondokuz Mayıs Üniversitesi,(Samsun)
– Selçuk Üniversitesi (Konya),
– Uludağ Üniversitesi (Bursa) ile
– Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van) Veteriner Fak.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Fizik,
– Kimya,
– Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Veterinerlik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Veteriner Fakültelerinin eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri ile eğitimin;
1. yılında: Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi, Anotomi, Histoloji, Genetik, Fizyoloji, Medikal Kimya, Biyofizik, Medikal Biyoloji, Mesleki Uygulama, Biokimya, Hayvan Davranışları, Embriyoloji.
2.yılında: Genel Mikrobiyoloji, Genel Farmakoloji, İmmunoloji-Seroloji, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji, Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme, Psikoloji, Bilim Felsefesi Fizyoloji, Bioistatistik, Zootekni, Laboratuar Hayvan Yetiştiriciliği Ekzotik Pat Hayvan Bakımı, Hayvancılık Ekonomisi gibi meslek derslerini alırlar.
1. ve 2. sınıflarda temel bilimler derslerini almış öğrencilere,
3. ve 4. sınıflarda: İç Hastalıkları, Cerrahi, Farmakoloji, Parazitoloji, Bakteriyoloji, Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Irkları, bunların bakım metodları, hastalıkları, yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi ve patoloji alanlarında gerekli teorik dersler verilmekte, laboratuar ve kliniklerde uygulamalar yaptırılmaktadır.
Son sınıfa geçen öğrenciler ise et ve süt gibi hayvansal ürünlerin muayene ve teknolojisi; hayvanların sun’i ve tabii tohumlama metodları ve embriyo transferi yöntemleri ile üretilmesi: dahiliye, cerrahi, doğum gibi hekimlik yönü ağır olan konuları kapsa yan dersler almakta ve kliniklerde hasta üzerinde uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Veteriner Hekim” lisans diploması ve “Veteriner Hekim” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hayvanların ve hayvansal ürünlerin insan yaşantısındaki yeri ve önemi tartışma götürmez bir gerçektir. Bu gerçek, veterinerlerin çalışma alanlarının genişliğini ve iş bulma olanaklarını vurgulaması açısından önem arz etmektedir,
Veteriner Fakültesi mezunları ve Uzman Veterinerler; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Merkez, İl ve İlçe Hayvan Sağlığı Müdürlüklerinde, Proje Uygulama ve Teşkilatlanma, Destekleme Genel Müdürlüğü’nde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri bölge laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde Sağlık Bakanlığına bağlı Enstitü ve Halk Sağlığı laboratuarlarında, belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK Araştırma Laboratuarlarında, Milli Prodüktivite Merkezinde, Devlet Planlama Teşkilatında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde; ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alanlarında görev yapabilir ve mevcut kanunlara göre kendi kliniklerini açabilirler.
Veterinerler, günlük normal çalışma sürelerinden fazla çalışırlar. Günün her saatinde görevli oldukları gibi, resmi tatillerde de çalışabilirler. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde, veterinerler sık sık köylere gitmek zorundadırlar. Bu ve benzeri çalışma koşullarından ötürü veterinerlik daha çok erkeklere uygun bir meslek olarak görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler.
İnsanoğlunun gelişmesi, gelişimini sürdürebilmesi ve sağlığını koruyabilmesi için hayvansal besin tüketme ihtiyacının artması yanında, evcil hayvan besleyen insan sayısının artması veterinerlere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Artan nüfusu beslemek için, ülkemizde ve dünyada hayvancılığın daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi açısından araştırmalar yapılmakta ve hayvan neslinin iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda önemli adımlar atılmaktadır. Mesleğin yürütülmesinde kullanılan tekniklerin de sürekli değişimi ve gelişimi söz konusudur.
Veterinerlerin, mezuniyet sonrası bulundukları yörenin Veteriner Hekimler Odasına kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden yararlanabilirler.
Öğrencilerin, eğitimleri süresince, Yüksek Öğrenim Kurumlarına ödemek zorunda oldukları harçlar vardır ki, bu harç miktarları her yıl Yüksek Öğretim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Ödeme zorluğu içinde bulunan öğrencilerin harçları, borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı devletçe karşılanabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimini tamamlayan veteriner hekimler, ilk işe başladıklarında, asgari ücretin 2 katından az olmamak üzere bir ücret almaktadırlar. Bu ücrette, hizmet süreleri, uzmanlık alanları, çalıştıkları kurum ve kuruluşların yapısı ve büyüklüğüne göre artış olabilmektedir.
Kendine ait işyeri bulunanların kazanç durumu çok değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Veteriner hekimler, mezuniyet sonrası doktora yapabilir; üniversitelerde öğretim görevlisi olarak hizmet verip, yrd. doçent, doçent ve profesörlüğe kadar devam eden akademik kariyere yönelebilir; biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, besin hijyeni, klinik (cerrahi, doğum vb.) gibi alanlarda uzmanlaşabilir; çalıştıkları kurum ve kuruluşların yapısı, hizmet alanı ve büyüklüğü doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Hayvan Sağlığı Memuru,
– Tıp Doktoru.

H – EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Hayvan sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları, egzotik hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atık ve atıkların yönetimi ile çevre kirliliği konuları veteriner hekimlerin sorumluluk alanındadır. Veteriner hekimliğin görev alanını sadece hayvan sağlığı ile sınırlamak yanlış ve toplum zararına olacak kısır bir düşüncedir. Veteriner hekimliğin görev alanı doğrudan doğruya insan sağlığı ile de ilgilidir. Zira, hayvan sağlığı ile insan sağlığını birbirinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir. Hayvanlardan insanlara direkt veya hayvansal ürünler üzerinden dolaylı olarak geçen hastalıklardan (zoonoz) insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalar ile mümkündür.

İŞ GÜVENLİĞİ

Hasta hayvanların muayenesi ve tedavisinde gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.
Çalışılırken önlük giyilmeli, eldiven ve maske kullanılmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Veteriner Hekim Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Veteriner Hekim Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Veteriner Hekim Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları” için bir yorum

  • 26 Haziran 2014 tarihinde, saat 10:01
    Permalink

    gıda tarım ve hayvancılık bakanlığında taşrada çalışma koşulları maaş ziraatle birebir aynıdır,hayvan alım satım işlerini takip etmek,salgın hastalıkların aşılarını yapmak aşı ücreti ve uygulama ücretini vatandaştan almak(ücret vermiyenlerinkini cepten ödemek),hayvan verilerini türkvetten alıp tekrar bakanlığa bildirmek,çalışma sistemi çok yavaş olan kkks (koyun keçi sitemi)kullanmak,son kullanım tarihi yakın olan aşıları yapmak,hayvan sahiplerine hayvan tutturmak,köpeklere ısırılmamaya dikkat etmek,sığırlardan boynuz,tekme,darbe almamaya dikkat etmek,hayvan sahiplerine hayvancılığı anlatmak 40 yaş üstü genelde dinlemezler,satılan kaybolan hayvanların akibetini sormak,hayvan sahiplerinin gözünden uzak olmak çünkü her gördüklerinde hayvanlarına uzaktan ücretsiz ilaç muayene tedavi isterler,bir çay söyleyip gebelik muayenesi ücretsiz isterler,bildikleri hastalıkları bakalım biliyomu diye sorarlar,işleri düşünce kuzu işleri olmadığı zaman kendilerini vali sanır köylüler,küçük ilçelerde ve personel sıkıntısı olan yerlerde veteriner hekimler her işi yaparlar noter(hayvan alım satım)küpe takma(nüfüs),mutemet(makbuz kesme),emniyet jandarma(raporsuz hayvan nakli),damızlık birliği(suni tohumlama makbuz kayıtları,hayvan desteklemeleri),beşeri hekimlikten daha zordur çalışma şartları okurkende çalışırkende mesleki saygınlığı gittikçe faklı boyutlara gitmekte zarar görmektedir,meslek seçerken bunlara dikkat etmenizi öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.