Öğretmenlik Mesleğine Giriş final vize soruları

yazımızda öğretmenlik mesleğine giriş vize final sınavlarında çıkmış soruları vereceğiz. Çözümlerinide bulabileceğiniz yazı ömr sınavı öncesi  iyi bir çalışma olacak.

1. aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
a-) eğitim belli bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreçtir.
b-) eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelir.
c-) öğrenmenin oluştuğu her durumda,insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir.
d-)eğitim istendik nitelikteki davranış değişikliklerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsamaktadır.
e-) eğitim ikiye ayrılır informal ve formal eğitim.

cevap: “a” eğitim belli bir süreçte değil yaşam boyu devam eder.

2. usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamındayer alır?
a. formal eğitim.
b. örgün eğitim
c. yaygın eğitim
d. informal eğitim.
e . görsel eğitim

cevap:” d “dir.bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir.

3. aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez?
a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faliyeti olarak tanımlanabilir.
b. öğretme sürecinde öğrenen ,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur.
c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir.
d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir.
e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir.

cevap : “c ” dir.öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması gerekmez.

4. aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretim sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
a .öğretirken öğrencinin kavrama gücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
b. uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
c. seçilen amaçlar birey için gerçekçi olmalıdır.
d. birey sürekli dıştan uyarılınca daha etkili öğrenir.
e. öğrenen,öğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.

cevap: “d” dir. bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma göre daha etkili öğrenme sağlar.

5.aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez?
a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir.
b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir .
c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
d.var olan davranışı geliştirebilir.
e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

cevap: “a”dır. öğrenme geçici değil kalıcıdır.

6.aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine verilen addır.
a.formal eğitim
b.informal eğitim
c.örgün eğitim
d.yaygın eğitim
e.eğitim
cevap:”b”dir.

7.büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir?
a.öğretim
b.eğitim
c.öğrenme
d.öğretme
e.hedef

cevap:”c”dir.

8.aşağıdakilerden hangisi,öğretim sürecini oluşturan temel öğeler arasında yer almaz?
a. öğrenme
b.hedef
c.içerik
d.eğitim durumu
e.değerlendirme

cevap “a”dır.

9. okullarda gerçekleştirilen planlı,denetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinliklerine ne denir?
a.eğitim
b.öğrenme
c.öğretme
d.değerlendirme
e.öğretim

cevap:”e”dir.

10.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir?
a. hedefler
b.içerik
c.eğitim durumları
d.öğrenim durumları
e.değerlendirme

cevap:”b”dir.

11.eğitim çabaların genel amacı nedir?
a.bilgi kazandırma
b.toplumsal uyum sağlama
c.belli beceriler kazandırma
d.yetenek geliştirme
e.gereksinimleri karşılama

cevap:”b”dir.

12.aşağıda verilen tanımlardan hangisi öğretimin tanımıdır?
a.biyokültürel ve sosyal bir varlık olaninsanın yetiştirilmesidir.
b.okullarda ve okul sonrasında verilen her türlü bilgi ve beceridir.
c.insanın kişiliğini besleme sürecidir.
d.planlı,programlı ve destekli bir süreçtir.
e.sürekliliği olan bir süreçtir.

cevap:”d”dir.

13.aşağıda verilenlerden hangisi öğrenmenin ortak özelliklerinden biri değildir?
a.değişmenin nispeten sürekli olması.
b.davranışta gözlenebilir bir değişmenin olması.
c.değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşması.
d.değişikliğin yaşantı ürünü olması
e.değişmenin kalıcı izli olması.

cevap:”c”dir.

14. aşağıdakilerin hangisi öğretme süreci için yanlış bir anlatımdır?
a. öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması.
b. öğrenen,öğreten ve öğrenilen öğelerini kapsaması.
c.öğretenin kimi bilgi ve becerilere sahip olması.
d. öğretme süreçlerinin hepsinde aynı öğelerin yer alması.
e.öğrenmenin klavuzlanarak sağlanması.

cevap:”a”dır.

15.aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır.
b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir.
c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez.
d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez.
e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister.

cevap:”b”

1.öğretmenlerin mesleki örgütlenme haklarını elde ettiği Türkiye öğretmenler sendikasının kurulduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1971
b. 1982
c. 1961
d. 1940
e. 1985

cevap: “c”dir.

2. aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde geliştirilen başlıca öğretmen yetiştirme modelleri arasında yer almaz?
a. köy muallim mektepleri
b. güzel sanatlar akademisi
c. köy enstitüleri
d. ilk öğretmen okulları
e. yüksek öğretmen okulları

cevap: “b” dir.

3. belirli bir maaş ya da ücret karşılığında çalışan personele görevleri ile ilgili bilgi beceri ve tutumlar kazandırmak amacıyla yapılan eğitime ne denir?
a. informal eğitim
b. formal eğitim
c. yaygın eğitim
d. örgün eğitim
e. hizmet içi eğitim

cevap : “e”dir.

4. öğrencileri bulundukları ortamdan uzaklaştırmadan onları köy yaşamının içinde yetiştiren ,öğretmenlik sağlık memurluğu ve ebelik olmak üzere 3 dalda program uygulayan 1940 yılında kurulan öğretmen yetiştiren eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. köy enstitüleri
b. köy muallim mektepleri
c. ilk öğretmen okulları
d. üç yıllık eğitim enstitüleri
e. yüksek öğretmen okulları

cevap: “a”dır.

5. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğine ilişkin söylenecek olumlu özelliklerden biridir?
a. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
b. öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
c. öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
d. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
e. öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir.

cevap:”d” dir.

6. öğretmenlik mesleğinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.öğretmenlik insanı,öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir.
b. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
c. öğretmenlik genelde orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocukları tarafından tercih edilmektedir.
d. öğretmenlik diğer mesleklere oranla toplumsal statüsü en yüksek olan bir meslektir.
e. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.

cevap: “d”dir.

7.ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş denetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
a. başbakanlık
b. milli eğitim bakanlığı
c. devlet planlama teşkilatı
d. üniversiteler
e. öğretmen sendikaları

cevap: “b” dır.

8. aşağıdakilerden hangisi öğretmen meslek örgütlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a. üyeler arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlama
b. mesleğe ilişkin standartlar geliştirme
c. mesleki yayınlar yapma
d. meslek ahlakının oluşmasına katkıda bulunma
e. üyelerinin maaşlarını arttırma

cevap : “e” dir.

9. Türkiye’de öğretmenlik ilk kez hangi yasayla meslek durumuna getirilmiştir?
a. 1924 tarih ve 439 sayılı yasa
b. 1926 tarih ve 789 sayılı yasa
c. 1940 tarih ve 3803 sayılı yasa
d. 1954 tarih ve 6234 sayılı yasa
e. 1973 tarih ve 1739 sayılı yasa

cevap: “a” dır.

10. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesini gerektiren etmenlerden biri değildir?
a. bilim ve teknolojideki gelişmeler
b. öğretmenlik mesleğindeki gelişmeler
c. öğretmenlerin bilgilerini tazelemek istemeleri
d. öğrenilen bilgilerin kısa sürede işlevini yitirmesi
e. öğrencilerin toplumsal ekonomik konumlarındaki değişmeler.

CEVAP “E ”

1.aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecini yönetmede gereken yeterlikler arasında yer almaz?
a. plan yapma ve derse hazırlık
b.öğretim yöntemlerinden yararlanma
c. iletişim becerisini kullanma
d. psikolojik danışma yapma
e. öğrencileri değerlendirme ve kayıt tutma

cevap: “d” dir.

2.aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğretmenin kişisel nitelikleri arasında yer almaz?
a. kaygı ve gerginliği her zaman anlar ve bunu en aza indirir.
b. bağırmaktan kaçınır serinkanlı ve disiplinlidir.
c. aileleri eğitim ortamından uzak tutar çalışmalara katılmalarını engeller
d. eleştiriden çok övgüyü terciheder.
e. öğrenme ürünlerini ilginç ve değişik yorumlar.

cevap: “c” dir.

3.aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki nitelikleri arasında yer almaz?
a.öğretim sürecini planlama
b. güdüleyicilik
c. etkili iletişim kurma
d. çeşitli öğretim yöntem ve niteliklerinden yaralanma
e.zamanı etkili kullanma

cevap :”b”dir.

4. öğrencilerle etkili iletişim kurabilme sınıf içi sorunların çözümünde öğrencilere özyeterlik ve içsel denetim kazandırma çabalarını en aza indirerek öğretimin verimliliğini yükseltme becerisine ne denir?
a. sınıf yönetimi
b.öğreticilik
c.mesleki yeterlik
d.yönetim
e. rehberlik

cevap :”a”dır.

5. aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğretmeninin görevleri arasında yer almaz?
a. eğitim programına uygun olarak yılllık ve günlük planları hazırlama ve uygulama
b. özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alma
c. anne ve babalara yapılacak çalışmaları planlama ve uygulama
d. çocuklar gelmeden önce ve ayrılıncaya dekokulda bulunma
e. mesleki rehberlik yapma

cevap: “e”dir.

6. aşağıdakilerden hangisi geleceğin öğretmeninin nitelikleri arasında yer almaz?
a. değerler geliştiren
b. güçlükleri ve sorunları tanıyan
c. disiplinler arası bağlantılar kuran
d. geleceğe yönelik süreçlerden ve eldekitemel bilgilerden yararlanmasını bilen
e. öğretiminin bireyleşmesini sağlayan

cevap :”e”dir.

7.aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
a. alana egemen olma
b. mezuniyet sonrası gelişime açık olma
c. öğretme öğrenme sürecini yöneltme
d. kişisel özellikler
e. mesleki özellikler

cevap : “b”dir.

8.aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kişisel niteliklerinden biridir?
a. normal başarı beklentisi
b. komik davranması
c. ölçütlere uygun ve kurallı davranması
d. aceleci olması
e. cesaretlendirici ve destekleyici olması

cevap: “e”dir.

9.aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönteminin yararlarından biri değildir?
a. olumsuz öğrenci davranışlarının azalması
b. öğretmenin katılımını arttırması
c. öğrencinin olumsuz davranışlarının artması
d. öğretmenin sorumluluklarının artıp öğrencinin sorumluluklarının azalması
e.çalışkan öğrencilerinin başarısı artar.

cevap : “b”dir.

10. aşağıdakilerden hangisi,öğretmenin, sınıf içindeki görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a. danışmanlık yapma
b. yönetici olma
c. başkanlık yapma
d. çevredekileri geliştirme
e. model olma

cevap : “d” dir.

11.geleceğin eğitim sistemlerinde aşağıdakilerin hangisi kaçınılmazdır?
a. öğretimin bireyleştirilmesi
b. öğretim etkinliğine daha çok katılım
c. öğretim kümesinin büyüklüğü
d. öğretimde esnek uygulamalar
e. öğretimde iş alanlarına dönük yaklaşımlar

cevap : ” a” dır.

1. çeşitli yeteneklerdeki çocuklardan en iyilerini seçerek onlara çok iyi bir eğitim ortamı sağlamak ve öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek eğitimin hangi işlevinin yerine getirilmesini gerektirir?
a. var olan siyasi düzeni koruma
b. toplumsallaştırma
c. seçme ve yöneltme
d. toplumu kalkındırma
e. bireyi geliştirme

cevap : “c”dir.

2.aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunu etkileyen toplumsal kurumlar arasında yer almaz?
a. ekonomi
b.siyaset
c. din
d. sendikalar
e. aile

cevap : “d” dir.

3.aşağıdakilerden hangisi eğitimle nüfus özellikleri arasındaki ilişki için söylenemez?
a. eğitim düzeyi yükseldikçe ölüm oranı düşer.
b. eğitim düzeyi yükseldikçe ailelerdeki çocuk sayısı azalır.
c. eğitim düzeyi düşük toplumlarda bebek ölüm oranı yüksektir.
d. eğitim düzeyi düşük toplumlarda ortalama ölüm yaşı da düşüktür.
e. eğitim düzeyi yükseldikçe toplumlarda nüfus artışı başlar.

cevap: ” e”dir.

4. toplumsal yapının onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesi neyin göstergesidir?
a.toplumlaşmanın
b. demokratikleşmenin
c. toplumsal değişmenin
d. toplumsal gerilemenin
e. eğitimsizliğin

cevap: ” c” dir.

5. aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla bir benzer küme ya da kurumdan bir başkasına doğru ileri geri hareketi anlatan hareketlilik aşağıdakilerden hangisidir?
a. yatay hareketlilik
b. dikey hareketlilik
c. toplumsal hareketlilik
d. ekonomik hareketlilik
e. değişme

cevap: “a” dır.

6. aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının işlevlerinden biri değildir?
a. var olan siyasal düzeni koruma
b. seçme ve yöneltme
c. toplumu kalkındırma
d. bireyi geliştirme
e. temel gereksinimleri karşılama

cevap: ” e”dir.

7. eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. yalnızca bireysel temelleri inceler.
b. toplumsal kurumları inceleyerek eğitimin görevini belirler.
c. kültür çözümleri yaparak kültür dinamiklerini yönlendirir.
d.bireyi sosyo kültürel yapının özellik ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirir.
e. kültürel dinamizme destek olur.

cevap: “d”dir.

8. siyasal kurumlar ,nezaman toplumsal yapıda rol oynamaya başlamıştır?
a. ulus bilincinin gelişmesi ve devlet sisteminin oluşmasıyla
b. eğitim sisteminin değişip gelişmesiyle
c. siyasal idolojilerin gelişip zenginleşmesiyle
d. eğitim- siyaset ilişkilerindeki köklü değişiklerle
e. siyasal kurumların demokratikleşmesiyle

cevap: “a” dır.

9. ekonomik birim niteliğindeki aileler ne tür ülkelerde varlığını sürdürmektedir?
a. geniş ailelerin yaygın bulunduğu ülkelerde
b. kırsal alanları bol,geri kalmış ülkelerde
c. ekonomisi tarıma dayalı,az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
d. aile üyelerini çoğunlukla bayanların oluşturduğu ülkelerde
e. ekonomisi güçlü ama gelişmekte olan ülkelerde

cevap : “c” dir.

10. eğitim kurumlarının önemli bir toplumsal denetim aracı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. toplumda kabul edilen değerleri, normları denetimli biçimde kazandırması
b. çeşitli olumlu-olumsuz yatırımları topluma uygulaması
c. toplumsal değer ve normlara uygun davranışlarla örnek oluşturması
d. toplumsal ürün olarak insana çok değer vermesi
e. toplumdaki tüm kurumların insan gücü gereksinimini karşılaması

cevap : “a” dır.

ARA DENEME SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkilerine verilen addır?
a. formal eğitim
b. informal eğitim
c. örgün eğitim
d. yaygın eğitim
e. eğitim

cevap: “b” dir.

2. büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme aşağıdakilerden hangisidir?
a. öğretim
b. eğitim
c. öğrenme
d. öğretme
e. hedef

cevap :”c”dir.

3. aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecini oluşturan temel öğeler arasında yer almaz?
a. öğrenme
b. hedefler
c. içerik
d. eğitim durumu
e. değerlendirme

cevap : ” a” dır.

4. okullarda gerçekleştirilen planlı, denetimli ve örgütlenmiş örgütleme etkinliklerine ne denir?
a. eğitim
b. öğrenme
c. öğretme
d. değerlendirme
e. öğretim

cevap : “e”dir.

5. eğitim çabalarının genel amacı nedir?
a. bilgi kazandırma
b. toplumsal uyum sağlama
c. belli beceriler kazandırma
d. yetenek değiştirme
e. gereksinimleri karşılama

cevap : ” b” dir.

6. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğine ilişkin söylenecek olumlu özelliklerden biridir?
a. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
b. öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değidir
c. öğretmenlik mesleğinin kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir
d. öğretmenlik tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen bir meslektir
e. öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir

cevap: ” d” dir.

7.öğretmenlik mesleğinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. öğretmenlik insanlara, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir
b.öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir
c. öğretmenlik genelde orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocukları tarafından tercih edilmektedir
d. öğretmenlik diğer mesleklere oranla toplumsal statüsü en yüksek olan bir meslektir
e. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür

cevap : “d”dir.

8. ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş denetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
a. başbakanlık
b. milli eğitim bakanlığı
c. devlet olanlama teşkilatı
d. üniversiteler
e. öğretmen sendikaları

cevap: ” b” dir.

9. aşağıdakilerden hangisi öğretmen meslek örgütlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a. üyelerarasında tanışma ve kaynaşmayı sağlama
b. mesleğe ilişkin standartlar geliştirme
c. mesleki yayınlar yapma
d. meslek ahlakının oluşmasına katkıda bulunma
e. üyelerin maaşlarını arttırma

cevap: ” e” dir.

10. türkiyede öğretmenlik ilk kez hangi yasayla meslek durumuna getirilmiştir?
a. 1924 tarihi ve 439 sayılı yasa
b. 1924 tarihi ve 789 sayılı yasa
c. 1840 tarihi ve 3803 sayılı yasa
d. 1954 tarihi ve 6234 sayılı yasa
e. 1973 tarihi ve 1739 sayılı yasa

cevap : ” a” dır.

11. aşağıdakilerden hangisi örgütlemelerin hizmet içinde yetiştirmesini gerektiren etmenlerden biri değildir?
a. bilim ve teknolojideki gelişmeler
b. öğretmenlik mesleğindeki gelişmeler.
c. öğretmenlerin bilgilerini tazelemek istemeleri
d. öğrenilen bilgilerin kısa sürede işlevini yitirmesi
e. öğrencinin toplumsal ekonomik konumlarındaki değişmeler

cevap : ” e” dir.

12.aşağıdakilerden hangisi geleceğin öğretmenlerinin nitelikleri arasında yer almaz?
a. değerler geliştiren
b. güçlükleri ve sorunları tanıyan
c. disiplinler arası bağlantılar kuran
d. geleceğe yönelik süreçlerden ve eldeki temel bilgilerden yararlanmasını bilen
e. öğretimin bireyleşmesini sağlayan

cevap : ” e” dir.

13. aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
a. alana egemen olma
b. mezuniyet sonrası gelişime açık olma
c. öğretme- öğrenme sürecini yönetme
d. kişisel özellikler
e. mesleki özellikler

cevap : ” b” dir.

14. aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kişisel özelliklerinden biridir?
a. normal başarı beklentisi
b. komik davranması
c. ölçülere uygun ve kurallı davranması
d. aceleci olması
e. cesaretlendirici ve destekleyici olması

cevap: “e” dir.

15. aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönetiminin yararlarından biri değildir?
a. olumsuz öğrenci davranışlarının azalması
b. öğretmenin katılımını arttırması
c. öğrencinin olumsuz davranışlarının artması
d. öğretmenin sorumluluklarının artıp, öğrencinin sorumluluklarının azalması
e. çalışkan öğrencilerin başarısı artar

cevap: “b”dir.

16.aşağıdakilerden hangisi,öğretmenin,
sınıf içindeki görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a. danışmanlık yapma
b. yönetici olma
c. başkanlık yapma
d. çevredekileri geliştirme
e. model olma

cevap:”d”dir.

17.geleceğin eğitim sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kaçınılmazdır?
a. eğitimin bireyleştirilmesi
b. öğretim etkinliğine daha çok katılım
c. öğretim kümesinin büyüklüğü
d. öğretimde esnek uygulamalar
e. öğretimde iş alanlarına dönük yaklaşımlar

cevap: ” a” dır.

18. aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin sınıf içindeki davranışlarını öğrenciler arasındaki etkileşimin niceliğini ve niteliğini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
a. sınıf büyüklüğü
b. küme oluşumu
c. küme normları
d. öğretmenin cinsiyeti
e. kümede iş birliği

cevap:”d”dir.

19. aşağıdakilerden hangisi okulun özellikleri arasında yer almaz?
a. toplumun gözünün okulların üzerinde olması
b. okulda işlerin, küçük kümelerle yürütülmesi
c. okula devamda gönüllülüğün temel olması
d. okulların kaynaklarının sınırlı olması
e. okuldaki rol ve statülerin sınırlı olması

cevap :”c”dir.

20. aşağıda eğitim programıyla ilgili olarak verilen anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a. yapılan tüm eğitim etkinliklerini gösteren planlardan oluşur
b. hazırlanıp geliştirmesi, basit ve kolay bir iş değildir
c. rehberlik hizmetlerine de yer verilebilir
d. öğrencilerin hazır buluşluk düzeyi büyük bir önem taşır
e. ders dışı kol etkinliklerine yer verilmez

cevap: “e” dir.

21. okuldaki öğretimin etkili olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi büyük önem taşır?
a. öğrencilerin kimi özelliklerinin bilinmesi
b. programda yer alan içeriğin somut ya da soyut oluşu
c. bireysel öğretime yer verilip verilmeyeceği
d. öğrencilere kazandırılacak bilgilerin kapsamlımı, sınırlımı olduğu
e. öğrencilerin hangi davranışları öğrenip, hangilerini öğrenemeyeceğinin bilinmesi

cevap: “a”dır.

22.bir öğretmenin tebliğler dergisini okumakla yükümlü olması, aşağıdaki görevlerden hangisinin gereğidir?
a. öğretim işlerini ilgilendiren bir görevdir
b. eğitim işlerin ilgilendiren bir görevdir
c. yönetim işlerini ilgilendiren bir görevdir
d. eğitim-öğretim işlerini ilgilendiren bir görevdir
e. yukarıdakilerin tümünü ilgilendiren bir görevdir

cevap: “c”dir.

23. hangisi bir kalabalığın küme olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a. kimi özellikklere sahip olması
b. birlikte yaşamaları
c. kalabalığın çok olmaması
d. aralarında bir etkileşim bulunması
e. kendilerini kümenin üyeleri olarak duyumsamaları

cevap: “d” dir.

24. aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla bir benzer küme ya da durumdan bir başkasına doğru ileri geri hareketi anlatan hareketlilik aşağıdakilerden hangisidir?
a. yatay hareketlilik
b. dikey hareketlilik
c. toplumsal hareketlilik
d. ekonomik hareketlilik
e. değişme

cevap: “a”dır.

25. aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının işlevlerinden biri değildir?
a. var olan siyasal düzeni koruma
b. seçme ve yöneltme
c. toplumu kalkındırma
d. bireyi geliştirme
e. temel gereksinimleri karşılama

cevap : ” e”dir.

26.eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. yalnızca bireysel terimleri inceler
b.toplumsal kurumları inceleyerek eğitimin görevini belirler
c. kültür çözümlemeleri yaparak kültür dinamiklerini yönlendirir
d. bireyi sosyo-kültürel yapının özellik ve gereksinimleri doğrultusunda yönlendirir.
e. kültürel dinamizme destek olur

cevap :”d”dir.

27. siyasal kurumlar, ne zaman toplumsal yapıda rol oynamaya başlamıştır?
a. ulus bilincinin gelişmesi ve devlet sisteminin oluşmasıyla
b. eğitim sisteminin değişip gelişmesiyle
c. siyasal ideolojilerin gelişip zenginleşmesiyle
d. eğitim-siyaset ilişkilerindeki köklü değişikliklerle
e. siyasal kurumların demokratikleşmesiyle

cevap “a”dır

50 thoughts on “Öğretmenlik Mesleğine Giriş final vize soruları

 • 28 Ocak 2013 tarihinde, saat 15:24
  Permalink

  bu sorular butunlemede cıkar demı

 • 06 Ocak 2013 tarihinde, saat 22:40
  Permalink

  bunlar 1. sınıf final sorularında çıkıyor demi kesin bu konular yani ???

 • 05 Ocak 2013 tarihinde, saat 03:15
  Permalink

  eyvallah ….

 • 19 Kasım 2012 tarihinde, saat 20:41
  Permalink

  bu öğretmenlik hangi yıl resmi oldu ya

 • 18 Kasım 2012 tarihinde, saat 13:19
  Permalink

  çok teşekkür ederim

 • 14 Kasım 2012 tarihinde, saat 21:44
  Permalink

  eellerınıze saglık hocam

 • 14 Kasım 2012 tarihinde, saat 15:46
  Permalink

  cok teşekkurler ellerınıze saglık :))

 • 13 Kasım 2012 tarihinde, saat 07:51
  Permalink

  ya bu gün saat 1 de sınavım var hiç bişey çalışamadım inşallah burdaki sorular işime yarar.

 • 07 Kasım 2012 tarihinde, saat 01:42
  Permalink

  bu soruları hazılamada emeyı gecen herkesten allah razı olsun

 • 03 Kasım 2012 tarihinde, saat 10:51
  Permalink

  klasik soru yok mu

 • 03 Şubat 2012 tarihinde, saat 22:25
  Permalink

  hocam saolun yarınki sınavda insallah bunlar cıkar:DD

 • 17 Ocak 2012 tarihinde, saat 11:38
  Permalink

  valla süper gecen vize ve finaldede bir kaç soru cıkmişti inşallah büt de de cıkar bunlardan bir kaçı :))))

 • 16 Ocak 2012 tarihinde, saat 18:11
  Permalink

  çok teşekkürleeeerrr müthiişşş:)

 • 16 Ocak 2012 tarihinde, saat 16:57
  Permalink

  Final soruları yokmu acaba..

 • 12 Ocak 2012 tarihinde, saat 16:04
  Permalink

  2. sorunun cevabı c)yaygın eğitim olmayacak mı ?

 • 12 Ocak 2012 tarihinde, saat 15:35
  Permalink

  teşekkürler, emeğinize sağlık

 • 12 Ocak 2012 tarihinde, saat 13:53
  Permalink

  emeğinize sağlık sağolun

 • 10 Ocak 2012 tarihinde, saat 16:00
  Permalink

  çok kolay olmuş bunlar, inşallah hoca da böyle sorar :D:D

 • 10 Ocak 2012 tarihinde, saat 09:30
  Permalink

  işime çok yaradı.çok teşekkürler

 • 09 Ocak 2012 tarihinde, saat 21:51
  Permalink

  çok saolun :)

 • 09 Ocak 2012 tarihinde, saat 03:17
  Permalink

  Allah emeginizin karsılıgını verir inşallah.

 • 08 Ocak 2012 tarihinde, saat 16:03
  Permalink

  Gercekteniyi olmus. Tesekkrler ..

 • 05 Ocak 2012 tarihinde, saat 16:22
  Permalink

  Allah razı olsun

 • 05 Ocak 2012 tarihinde, saat 13:52
  Permalink

  tebrik

 • 05 Ocak 2012 tarihinde, saat 13:51
  Permalink

  çoooook güzel başarılar

 • 05 Ocak 2012 tarihinde, saat 13:51
  Permalink

  çoooook güzel

 • 04 Ocak 2012 tarihinde, saat 03:07
  Permalink

  thanks

 • 04 Ocak 2012 tarihinde, saat 03:07
  Permalink

  tskkrler

 • 26 Aralık 2011 tarihinde, saat 19:56
  Permalink

  Tesekkurler

 • 26 Aralık 2011 tarihinde, saat 18:06
  Permalink

  1973 yılında 1789 sayılı kanunla öğretmenlere yüksek öğrenim mezunu olma şartı getirildi

 • 11 Aralık 2011 tarihinde, saat 22:49
  Permalink

  ya öğretmenlik 1973 yılında 1789sayılı kanunla meslek olmadı mı.s

 • 11 Aralık 2011 tarihinde, saat 04:07
  Permalink

  cevalarda yanlışlık var mı??

 • 23 Kasım 2011 tarihinde, saat 13:16
  Permalink

  cok güzel sorular ama akımalarla ilgili hiç soru yok ya..daimicilik ilerlemecilik filan

 • 21 Kasım 2011 tarihinde, saat 22:16
  Permalink

  çok yararlı oldu emeğinize sağlık…

 • 19 Kasım 2011 tarihinde, saat 15:22
  Permalink

  iyiydi iyiydir:D inşallah vizelerde çıkar:)

 • 17 Kasım 2011 tarihinde, saat 12:28
  Permalink

  çk işime yaradı sğlon umarm sınavda faydsını görürm

 • 17 Kasım 2011 tarihinde, saat 10:09
  Permalink

  teşekkürler..

 • 15 Kasım 2011 tarihinde, saat 11:54
  Permalink

  teşekkürler:)

 • 14 Kasım 2011 tarihinde, saat 19:44
  Permalink

  çok teşekkür ederim gerçekten çok faydalı oldu elinize sağlık

 • 12 Kasım 2011 tarihinde, saat 23:13
  Permalink

  sağol kardeş

 • 06 Kasım 2011 tarihinde, saat 10:53
  Permalink

  yaaa arkadaşlarsoruları kopyalamıyorum üyelik yeride yok yardım edin çok ihtiyacım var sorulara

 • 01 Kasım 2011 tarihinde, saat 22:34
  Permalink

  iyi tşk

 • 29 Ekim 2011 tarihinde, saat 00:41
  Permalink

  tesekkürler :)

 • 25 Ekim 2011 tarihinde, saat 11:37
  Permalink

  teşekkürler…

 • 18 Ekim 2011 tarihinde, saat 19:11
  Permalink

  teşekkürler,elinize sağlık.

 • 23 Mayıs 2011 tarihinde, saat 10:02
  Permalink

  Çok saolun süper konular…

 • Geri bildirim: PC Ders Notları ,Sağlık Ve Kozmetik » Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersi Vize Final Soruları

 • 01 Nisan 2011 tarihinde, saat 08:34
  Permalink

  vizelere iyi gelmesi dileğiyle,,, hadi bakalım… elinize sağlık

 • 22 Aralık 2010 tarihinde, saat 23:34
  Permalink

  teşekkürler….

 • 30 Kasım 2010 tarihinde, saat 18:43
  Permalink

  teşekkürler emeğine sağlık..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir