Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Ders Notları Final Vize Soruları

Etiketler: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Ders Notları Final Vize Soruları

Planlama Ders notları:

ÖĞRETİM VE ÖĞRENME

BİREYSEL FARKLILIKLAR: Öğretim kademeleri itibariyle sınıflarda bulunan öğrenciler yapabilecekleri bakımından farklılık gösterirler. Bu farklılık onların büyüme ve gelişim özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

 • Öğretim kademeleri bakımından öğrencilerin büyüme ve gelişim ilkelerini bilmeyen öğretmenlerin sınıfla etkili iletişim kurmaları mümkün olmaz. Çünkü bu öğretmenlerin sınıftan beklentileri ile sınıfın gerçek durumu farklıdır. Öğretmen öğrenciyi anlayamadığı gibi öğrencide öğretmenini anlamakta güçlük çeker.
 • Benzer şekilde, öğretmenin sınıfın da homojen bir öğrenci topluluğu olmadığını bilmesi gerekir. Öğrencilerin birbirlerinden  farklı pek çok farklılıkları olabilir.
 • Öğretmenden beklenen bu bireysel farklılıkların farkında olması, bu farklılıklara ulaşmasıdır.

ÖĞRENME KURAMLAR

Öğrenme kuramlarına en önemli katkı Pavlov’un “Klasik Şartlanma” kuramıdır. Bu kurama ilişkin yapılan deneyler sonucunda Pekiştirme İlkesi ortaya çıkmıştır. Pekiştirilen davranışların devam ettiği görülmüştür. Ancak yine deneylere dayalı olarak pekiştirme olmadan da bir tür öğrenme olabileceği anlaşılmıştır.

Pavlov’a göre öğrenme etki-tepki ilişkisidir. Bu etkileşim genellikle becerilerin gelişmesinde etkili bulunmuştur.

WATSON: Öğrenmede davranış ekolünün kurucularından dır. Öğrenme çevresinin öğrenme üzerinde çok etkili olduğunu söyler ve öğretmenin en önemli görevinin bu olduğunu belirtir.

THORNDİKE: Eğitim ve Öğretime ETKİ, ALIŞTIRMA ve ANLAMA ilkelerini kazandırmıştır.

Etki: Öğrenmede ödül; cezadan daha etkili bir faktördür.

Alıştırma: Öğrenme sürecinde ezberleme yerine tekrarın önemi vurgulanmaktadır.

Anlama: Öğrenme için hazırlığın önemi vurgulanmaktadır. Öğrenme sürecinde motivasyon çok önemlidir.

SKINNER: Skinner “programlı öğretimin” kurucusu olarak kabul edilmektedir.

(Skinner deneylerinden bahsedilecek)

Pavlovun şartlı refleksinden (klasik şartlanmasından) farklı olarak Skinner “Edimsel Koşullanmayı” ortaya koymuştur.

Klasik Şartlanma ile Edimsel Koşullanma arasındaki temel fark: Klasik koşullanmada organizma uyarana pasif şekilde cevap verirken, edimsel koşullanmada organizma uyarana aktif bir şekilde cevap vermekte ödülü kendisi elde etmektedir. Edimsel koşullanmada organizma çevreyi  kontrol etmek için çaba harcamaktadır.

GESTALT: Davranışçı öğrenmenin tam bir karşıtı methot kullanmaktadır.

Temel Kavramlar

 • Eğitim Nedir?

Eğitim esasen bir değişim sürecidir. Bu süreçten geçen kişinin davranışlarında bir değişim olması beklenilir. Söz konusu değişimin istenilen isten ilen yönde olması beklenilir. Eğitim; teknik anlamı ile  bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yolu ile kasıtlı olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir denilebilir.

Öğretim Nedir?

 • Öğrenmeyi sağlama ya da gerçekleştirme faaliyetidir. Öğretim, öğrencilerin davranışlarında istenilen değişikliği gerçekleştirebilmek amacı ile öğretim ortamlarının hazırlanması demektir. Öğretmek için çeşitli öğretim araç ve gereçlerinden faydalanılabilmektedir. Ancak bunun için öğretmenin çalışmadan neler elde etmek istediğini başlangıçta açık bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir.
 • Okullarda öğretim önceden belirlenmiş hedeflere en etkili bir şekilde ulaşmak için uygun öğretim yöntem ve tekniklerini, personel, araç ve gereçi kullanma sürecidir.
 • Bireye toplum içinde (okul dışında) öğretme etkinliği sunan  bir çok araç bulunduğunu da unutmamak gerekir (İnformal Eğitim)

 

 

 

Öğrenme Nedir?

Öğrenme davranışla ilgilidir. Davranış ise organizmanın yaptığı her türlü hareketi ifade eder.  Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen (bazen de gözlenemeyen) her türlü hareketine davranış denilmektedir.

Okullar, şu davranışlarla ilgilenirler.

v  Öğrenciye daha önce hiç yapmadığı yeni bir davranışı kazandırma,

v  Öğrencinin daha önceden edinmiş olduğu bir davranışı, yeni bir içerikle ve eskisinden daha değişik biçimde yapmasını sağlama,

Bunlara paralel olarak iki öğrenme türünden bahsetmek mümkündür.

1. Öğrenme türü yeni bir tepki ya da davranışı içerir. Buna Edinme-Kazanma diyoruz.

2. Önceden edinilmiş bir davranışın, yeni koşullarda da gösterilir duruma gelmesidir. Buna Yaygınlaştırma diyoruz.

 • Öğrenme bir yaşantı ürünü ve kalıcı, izli bir davranış değişmesidir. Dikkat edilmesi gereken şey. Her davranış değişmesinin bir öğrenme olmayabileceğidir.

Okul ve Eğitim / Öğretim

Okul eğitim ve öğretimin belli yer ve zamanda bireylerin bilişsel, duyuşsal, devinimsel bakımlardan kasıtlı ve planlı olarak yeni davranışlar kazanmasını sağlayacak şekilde organize edilmiş bir kurumdur.

Eğitim ve Kültür

Eğitimin görevlerinden birisi de kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve yenileşmesini sağlamaktır. Her toplum kendine özgü bir kültürel yapıya sahiptir. Bireylerin kişilik yapıları büyük ölçüde içinde yaşadıkları toplumdan etkilenir.

 • Birçok öğrenme okul dışında ve bir öğretmen olmadan gerçekleşir. Öğrenciler okula pek çok davranışı öğrenmiş olarak gelirler. Öğrenci okula geldikten sonra bile okulda öğrendiklerinin yanı sıra okul dışında da öğrenmeye devam eder.  Öğrenme ille okulda olmaz. Ancak okul dışında öğrenilenlerin tümünün istenilen davranışlar olduğunu söylemek zordur.
 • Bu anlamda okullar, önceden saptanan belli özellikleri öğrencilere kazandırmaya çalışan maksatlı kurumlardır.
 • Maksat, öğrenci davranışlarında istenilen değişiklikleri oluşturmak ya da istenilen davranışları kazandırmaktır.
 • Öğrenciler, okullarda önceden belirlenmiş özellikleri kazandırıcı nitelikteki, seçilmiş ve kendi aralarında örgütlenmiş öğretim durumları içine sokulur. Bu özellikleri kazanıp kazanmadıkları yoklanır.
 • Bütün bunlar;
  • Öğrencilere kazandırılacak özellikleri,
  • Öğrencilerin bu özellikleri kazanmalarına hizmet edecek  öğretim durumlarını,
  • Bu özelliklerin kazanılıp kazanılmadığını anlama olanağı verecek ölçme değerlendirmeleri içeren,

Öğretim programlarını gerektirir.

Öyleyse okular, belli öğretim program-larının uygulandığı ya da uygulanmaya konulduğu yerlerdir.

Okulda öğrenci ile sürekli etkileşim halinde olan öğretmen, öğrencideKONUNUN, onunla bağlantılı olan

DERSİN ve MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI yönünde davranış değiştirmekten sorumludur.

EĞİTİM – ÖĞRETİM BASAMAKLARI

Yüksek öğretim

Orta öğretim

İlk Öğretim

Okul Öncesi

Öğretim kademeleri bu şekilde sıralansa da Yüksek öğretimden sonra eğitim bitmemektedir. Genel olarak bu 4 eğitim kademesi Hizmet Öncesi Eğitim olarak bilinir.

Yüksek öğretimden mezun olup bir işte çalışmaya başlayanlar için eğitim bitmemiştir. Organizasyonlar çalışanlarından en yüksek verimi elde etmek isterler bu nedenle çalışma hayatında da bilgi tazeleme yenilikleri öğrenmeye ihtiyaç duyulur.

 • Bu eğitime Hizmet İçi Eğitim diyoruz.  Çalışma hayatı bittikten sonra kişiler için yeni bir hayat başlar. Bu hayata uyum sağlamak çok önemlidir. Bunu sağlayan eğitime ise Hizmet Sonrası Eğitim denilmektedir.
 • Bu eğitim çalışmalarının hepsi belli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Dikkate edilecek olursa her eğitim şeklinin kendine özgü amaçları ve hedefleri vardır.  Ancak, kişilerin plansız ve programsız olarak hayatın içinde kendiliğinden bir eğitim (informal) içinde olduklarını da unutmamak gerekir. Esasen insanlar doğdukları andan itibaren ölünceye kadar süren bir yaşam boyu eğitim içindedirler
 • Eğitim bir süreçtir. Bu sürecin birbirini etkileyen pek çok unsuru vardır.
 • Girdiler-Süreç-Çıktılar
  • Süreç;          Amaçlar, öncelikler,   Öğrenciler,    Yönetim,    Yapı ve zaman çizelgesi,       Muhteva,

Öğretim kadrosu,         Öğrenme materyalleri,        Fiziki olanaklar,         Teknoloji,          Kontrol (Ölçme ve

değerlendirme) v.b den oluşur.

Eğitim programı içinde en ağırlıklı kısım Öğretim Programıdır.

 • Öğretim Programı: Genellikle belli bilgi kategorilerinden oluşan ve bir kısım okulda beceriye ve uygulamaya ağırlık tanıyan bilgi ve becerinin Eğitim Programının amaçları doğrultusunda ve planlı bir biçimde kazandırılmasına yönelik programdır. Öğretim programları öğretim ve öğrenme süreçleri ile tüm faaliyetleri kapsar. Ders programlarının bütünüdür.
 • Bir öğretim programında genellikle şu soruların cevabı bulunur;

–      Ne için eğitim,

–      Neler ne zaman ve nasıl öğretilecek,

–      Ne kadar öğrenildiğini nasıl anlayacağız,Bu yukarıda belirtilenleri daha açık birşekilde   Eğitimin hedefleri neler olmalı,           öğrencilere hangi davranışlar       kazandırılmalı?

v    Öğrencilere bu davranışları       kazandırabilmek için onları hangi       öğrenim yaşantıları içine sokmalı?

Amaç: planlanmış ve örgütlenmiş yaşantılar yolu ile kazandırılması gereken davranış değişikliği veya davranıştır diyebiliriz.

Amaçsız bir eğitimden

bahsedilemez. Bir faaliyetin amacı önceden belirlenmez ise, o faaliyetin sonunda varılan sonuç istenilen sonuç olmayabilir.

Kısaca amaçlar, ne için öğretelim?, ne için öğrenelim? sorularının cevabıdır

 • Amaçlar en genel amaçlardan en spesifik amaçlara doğru sıralanır.
 • Ne demek bu;
 • Eğitimde genel amaçlar vardır. Bu amaçlar özel amaçlarla birlikte gerçekleştirilmeye çalışılır.
 • Örn: Türk Eğitim politikasının Genel  Amacı; En geniş şekli ile bireyi topluma yararlı hale getirmektir.
 • Bir coğrafya öğretmeni (Dersle ilgili özel amaç )öğrencilerine Türkiye’nin göllerini  öğretirken bu amacı göz ardı etmemelidir. Özel amaçlar, genel amaçlarla tutarlı olmalıdır.
 • Eğitim süresince varılacak en yakın amaç konunun amaçlarıdır.
 • Bu amaçlar birleşerek dersin amaçlarını, derslerin amaçları birleşerek okulun amaçlarını, okulların amaçları birleşerek Türk Milli Eğitiminin amaçlarını gerçekleştirir.
 • Milli Eğitimin Amaçları
 • Okulun amaçları
 • Dersin amaçları
 • Konunun amaçları
  • Amaçlar konusunda dikkat edilmesi gereken bir husus şudur. Amaçlar ifade edilirken davranış biçiminde ifade edilmesidir.  Çünkü öğrenme davranışlarda değişme demektir.

Örn: Öğretimde planlama ve değerlendirme dersini gören bir öğrenci, Ölçme ve Değerlendirme becerisi kazanır.

 • Amaçlardan konuyu öğretecek öğretmenin mutlaka haberi olmalıdır.
 • Bir konuyu öğretirken öğrenciden ne beklediğimizi bilmiyorsak o dersin amacını gerçekleştirmemiz zor olur hatta olmaz.
 • İyi bir öğretmen her türlü eğitim öğretim faaliyetini planlarken işe öncelikle amaçlardan başlamalıdır.
 • Öğretimde amaçlar üç alanda ele alınmaktadır

–      Bilişsel alan (Kognitif), Duyuşsal alan (Efektif) ve Devinimsel alan(Psiko-motor)  Bu sınıflandırma amaçlar TAKSONOMİSİ olarak bilinir.

 • BİLİŞSEL ALAN:

–      Değerlendirme

–      Sentez

–      Analiz

–      Uygulama

–      Kavrama

–      Bilgi

Basamaklarından oluşur.

Bilgi düzeyindeki amaçlara ulaşıldığında, öğrenci öğretim etkinlikleri sonucunda; prensipler,listeler, tasnifler,ölçüler,teoriler,olaylar hakkında bilgi sahibi olur.

Kavrama düzeyindeki amaçlar ulaşıldığında, öğretimin sonucunda öğrenci öğretimin sonucunu kendi ifadeleri ile açıklayabilmeli, teşhis edebilmeli,örnekleyebilmeli,sınıflandırabilmelidir.

Davranış kapsamlı olmalıdır.

Ör: 4 ile 5’i toplama, noktalı virgülü yerinde kullanma kapsamlı davranışlar değillerdir. Bunlar, 100’e kadar olan sayıları birbirleri ile toplama veya noktalama işaretlerini yerinde kullanma diye ifade edilse daha doğru olurdu

Öğretmenlerin sınıfa girmeden önce plan yapmaları ve buna önem verme-leri gerekli görüldüğünden dolayı ilk-öğretimde zorunlu olan günlük plan ha-zırlanması 22 Haziran 1981 tarih ve 2089 sayılı Tebliğler dergisinde yer al-an yönerge ile orta öğretime de getiril-miştir. Planlama bir ders notu yazmak değildir. Öğretim ve öğrenimin her aşama-sında gereken yöntem, etkinlik ve ma-teryallerin önceden belirlenmesi içinyapılan sistematik bir çalışmadır.

Ders planı hazırlanırken  yapılan genel hatalar:

 • Uygun araç-gereç temin etmemek.
 • En önemli öğrenme sorunlarını tespit etmemek.
 • Uygun hedef ve davranışlar tespit etmemek.
 • En iyi yöntem ve teknikleri seçmemek.
 • Dersi daha öncekilerle ilişkilendirmemek.
 • Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini göz önünde bulundurmamak.

Bir çalışma saatinde yapılabilecek en uygun ödevleri vermemek.

Yıllık plan, ünite planı ders planı

Genel Öğretim İlkeleri

Öğrenciye görelik ilkesi Bilinenden bilinmeyene ilkesi Somuttan soyuta ilkesi Yakından uzağa ilkesi Açıklık ilkesi

Ekonomiklik ilkesi

Öğretme yöntemleri

Anlatma Tartışma  Örnek Olay Gösterip Yaptırma Problem çözme Bireysel Çalışma Yaratıcı Drama

Öğretim stratejileri:

Sunuş yoluyla, (ausubel) buluş yoluyla,(bruner); Araştırma yoluyla(dewey)

Ölçme ve Değerlendirme Ders notları:

Grupla Öğretim teknikleri

1.Beyin Fırtınası

2.Gösteri

3.Soru Cevap

4.Drama ve Rol Yapma

5.Benzetim

6.İkili ve Grup Çalışmaları

7.Mikro Öğretim

8.Eğitsel Oyunlar

Ölçme:

—  Ölçme bir betimleme işlemidir.

—  Ölçme, belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının  sembollerle ve özellikle sayı sembolleri ile ifade edilmesidir.

—  Ölçmede ölçme konusu olan şey, bir özelliktir.

—  Bir varlığı veya varlıklara ait özellikleri, uygun araçlar kullanarak, bir birim cinsinden sayı ile ifade etmektir.

—  Belli bir özelliğe sahip olma bakımından bireyler arasında farklar vardır. FARK  kavramı ölçme için temeldir. Bir bakıma ölçme FARKTAN doğmuştur.

—  Bazı özellikler doğrudan gözlenebilirken bazıları dolaylı olarak gözlenebilirler.

—  Eğitimde ölçme konusu olan özelliklerin çok azı doğrudan gözlenebilir. (el becerileri, güzel ve akıcı konuşma v.b)

—  Eğitimdeki ölçmelerin genellikle dolaylı olması eğitimdeki ölçme sonuçlarına hata karışma olasılığını artırır.

Ölçek Kavramı ve Ölçek Türleri

—  Ölçek sözcüğü çeşitli anlamlarda kullanılır. İki önemli kullanımı söyledir.

1-Nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar.

—  2-Cetvel ya da metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeler

—  SINIFLAMA ÖLÇEKLERİ: Gözlemin en basit biçimidir. Nesneleri belli bir yönden benzeyip benzemedikleri bakımından sınıflandırır. (Kadın-Erkek, Evli -Bekar v.b)  bu ölçeklerde belli bir sınıfı ifade etmek için o sınıfa bir sayı, harf veya bir sembol verilebilir. Bir bakıma bu ölçekte yapılan iş ölçmeden çok adlandırmadır. Bu nedenle bu ölçeklere ADLANDIRMA  (Nominal) Ölçekleri de denilir.

SIRALAMA ÖLÇEKLERİ: Sıralama genellikle, gruplamadan sonra yapılan bir işlemdir. Objeleri, herhangi bir özelliğe sahip olma derecelerine göre sıraya koymaktır. Benzer özellikler bakımından, en üstün olandan en geri olana doğru 1 inci, 2 inci, 3 üncü, 4 üncü seklinde sıralamaktır. Sıraya konulduktan sonra ortak özellik önemini kaybeder.

Önemli olan kimin kimden daha çok, daha az veya küçük-büyük oluşudur.

Bu ölçekte başlangıç noktası ve sıralar sabit değildir. Ölçme sonuçları arasında asimetrik ilişki vardır. Ölçme verilerine göre Ortanca, Yüzdelik hesapları yapılabilir

EŞİT ARALIKLI ÖLÇEKLER: Bu çeşit ölçeklerde bir başlangıç noktası vardır. Başlangıç noktasından itibaren, ölçek her iki yana doğru eşit aralıklara bölünmüştür. Ancak başlangıç noktası kesin değildir, mutlak yokluğu göstermez, izafi olarak kabul edilmiş bir noktadır. Bu bakımdan birimler birbirinin iki katı veya yarısı değildir. Biri diğerinden şu kadar fazla yada eksiktir.

Aralık ölçekleri, objeler arasındaki farkın miktarını göstermektedir. Onun için toplama, çıkarma gibi hesaplama işlemleri yapılabilir. Ancak oranlama, çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz. Yapmak hatalı sonuçlar verir. Termometreler, puanlar aralık ölçeklerine örnektir.

ORANLI ÖLÇEK: Ölçeklerin en üstünü bu ölçeklerdir. Bu tip ölçeklerin aralıklı ölçeklerden tek farkı mutlak yokluğu gösteren bir başlangıç noktasının bulunmasıdır. Başlangıç izafi olarak kabul edilmiş bir nokta değil, mutlak yokluğu gösteren bir sıfır noktasıdır. Başlangıcının kesin yokluğu göstermesi ve aralıklarının eşit olması, bu ölçeklerle elde edilen sonuçlara her çeşit hesaplamanın uygulanabilmesini sağlar.

Oran ölçeklerinin kullanıldığı ölçmeler kesindir. Nicelik cinsinden değişkenler bu çeşit ölçeklerle ölçülür. Oran ölçekleriyle elde edilen verilere her tür istatistik işlemler uygulanabilir.

Başlıca Ölçme Çeşitleri

—  Varlıkların veya ölçmek istediğimiz niteliklerin ölçülmesi, yukarıda belirtildiği üzere dolaylı (endirekt) ve dolaysız (direkt) olmak üzere iki şekilde olur.

—  Ölçmede kullanılan ölçek yada birime göre, elde edilen sonuç mutlak (kesin) veya bağıl (izafî) olabilir.

—  Bu yönden bakıldığında ise, ölçme, mutlak ve bağıl olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Böylece ölçmeyi, yapılış şekline göre dolaylı ve dolaysız, kullanılan birim ve elde edilen sonuca göre de, mutlak ve bağıl olarak çeşitleyebiliyoruz.

—  Dolaylı ve dolaysız ölçme: Çoğunlukla, ölçülecek varlık ya da özellik, kullanılan araçla doğrudan ölçülebildiği halde, bazı hallerde varlığın kendisini doğrudan ölçmek mümkün olmamaktadır.

—  Mutlak ve bağıl ölçme : Bir uzunluk veya ağırlık söylendiği zaman herkes tarafından anlaşılan ve şüphe uyandırmayan bir kesinlik vardır. Bu şekil ölçmelere mutlak ölçme denir.

—  1-     Mutlak ölçmede başlangıç noktası sıfırdır. Bağıl ölçmelerde, sıfır yokluğu göstermez.
2-     Mutlak ölçme, her yerde ve herkes tarafından aynı anlamı taşır. Bağıl ölçmenin herkesçe kabul edilen kesin bir anlamı yoktur.

—  Öğrenciler, okulda önceden belirlenmiş özellikleri kazandırıcı nitelikte seçilmiş ve kendi aralarında  örgütlenmiş ÖĞRETİM DURUMLARI içine sokulurlar ve bu özellikleri kazanıp kazanmadıkları zaman zaman yoklanır.

—  Okulda öğrencilere;

—  Daha önce hiç yapmadıkları bir davranışı kazandırma,

—  Daha önce edinmiş oldukları  (istendik, olumlu) bir davranışı yeni bir içerikle eskisinden daha iyi yapmasını sağlama işi yapılır.

—  Bu çalışmalar;

—  Edinme-Kazanma,

—  Yaygınlaştırma ,  olarak ta adlandırılabilir.

Eğitim programının başında belirlenmiş olan hedeflere ulaşılıp

ulaşılmadığını, hedeflerin öğrencilere kazandırılması amacı ile harcanan çabaların etkili olup olmadığını anlamak için de  ölçme ve değerlendirme yapılır.

—  Bunun için 3 tür değerlenmeden bahsedilebilir.

—  Tanıma-Yerleştirme

—  Yetiştirme-Biçimlendirme

—  Değer biçme

Eğitimde Ölçme verilen kararların Subjektif olmak yerineObjektif olmasını sağlar.Değerlendirme ölçmeden sonra yapılır. Bir yargıya varma işidir. İki nesnenin, iki sayının karşılaştırmasına  dayanır.

—  Değerlendirme mutlaka bir ölçmeyi ve bir ölçütü gerektirir.

—  ÖLÇÜT: Önceden belirlenmiş kesin bir standarttır. Ya da gruba göre ortaya konulmuş tipik bir puandır.

—  Değerlendirilecek grup dikkate alınmadan ÖLÇÜT belirlenmiş ise buna MUTLAK ÖLÇÜT ve buna dayalı değerlendirme MUTLAK DEĞERLENDİRME

—  Grubun ortalama başarısı gibi bir puan dikkate alınmış ise buna BAĞIL ÖLÇÜT ve buna dayalı değerlendirmeye de BAĞIL DEĞERLENDİRME diyoruz.

—  Ölçmeler genellikle belli bir amaç için yapılırlar. Elde edilen ölçümlerin hatasız ya da az hatalı olması, verilecek kararla ilgili olabilmesi için ölçme işinde kullanılan ölçme araçlarının da belli niteliklere sahip olması gerekmektedir.

—  GEÇERLİK: Bir ölçme aracının ölçülecek özelliği tam ve doğru olarak ölçmesi, başka özelliklere karıştırmadan doğru olarak ölçmesi demektir.

—  Bir test geçerli olabilmek için güvenilir olmak zorundadır.

—  Ancak güvenilirlik, geçerlik için gerekli koşul olmasına rağmen, yeterli koşul değildir. Güvenilir olan bir test, her zaman geçerli olmayabilir.

—  GEÇERLİK TÜRLERİ:

—  KAPSAM GEÇERLİĞİ: Eğitimde öğrenci başarısını ölçmek için kullanılan testler, çoğunlukla belli bir alanda sorulacak soruların tamamını kapsamaz. Öğrenciye kazandırılmak istenilen davranışların (Bilgi, Beceri, Tutum) bir testte yoklanması olanağı yoktur.

—  Bir dersteki başarıyı ölçmek için düzenlenen bir testin, o dersin hedeflerini ve içeriğini yeterince kapsayıp kapsamadığı önemli bir sorundur.

—  Öğrencilerin başarılarını doğru olarak değerlendirmek kapsam geçerliğine bağlı bir durumdur.

—  Kapsam geçerliği, bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin maksada ne derecede hizmet ettiğidir.

—  Ölçme konusu evreni yeterli ve dengeli olarak örnekleyen ve kapsadığı maddelerin her biri ölçmek istenilen davranışı gerçekten ölçen bir test KAPSAM GEÇERLİĞİNE sahip bir testtir.

—  GÖRÜNÜŞ GEÇERLİĞİ: Bir testin ne ölçüyor göründüğü ile ilgilidir. Bir testin görünüş geçerliği, o testin ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir.

—  Örn: Fizikle ilgili bir test içinde fizikle ilgili sorular varsa, söz konusu testin görünüş geçerliği var demektir.

—  GÜVENİLİRLİK: Güvenilir bir ölçme aracı aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde yaklaşık olarak aynı sayısal sonucu verir.

—  Güvenilirlik geçerliğin bir parçasıdır.

—  Ancak bu durum eğitim de kullanılan ölçme araçlarında pek mümkün olmaz. Çünkü çeşitli nedenlerle tam anlamı ile hatalardan arınık bir ölçme yapılamaz.

—  ÖLÇMEDE HATA KAYNAKLARI: Ölçmede hata;

Ölçmeciden,

Ölçme aracından,

Ölçme yönteminden,

Ölçmenin yapıldığı ortamdan,

Ölçülen bireylerden, kaynaklanabilir.

Bir ölçme aracından elde edilen puan ile gerçek puan arasındaki

fark  Ölçme hatasıdır.      X=T+E    X=Test Puanı, T=Gerçek puan, E=Pozitif ya da negatif hata puanı.

—  Test puanlarının test ortalamasından olan farklarının kareleri toplamının toplam puan sayısına bölünmesi ile bir grup puanın varyansı bulunur.

Varyansın karekökü ise standart sapmadır.

HATA TÜRLERİ:

Sabit hatalar,

Sistemli hatalar,

Rastgele hatalar,

—  SABİT HATALAR: Bakkal terazisinin tarttığı her nesneyi gerçek ağırlığından 50gr fazla tarttığını yada  bir öğretmenin okuduğu her cevap kağıdına 5 pv fazla verdiğini düşünelim. Bu ölçümler hatalı ölçümlerdir. Her bir ölçme için değişmeyen bu tür hatalara Sabit Hata diyoruz.

—  SİSTEMLİ HATALAR: Bakkal terazisi 1 kğ kadar olan tartmalarda değil de 1 kğ’mı aşan tartmalarda tarttığı her nesneyi 50 kğ fazla tartıyorsa, aynı şekilde bir öğretmen sadece kız öğrencilerin cevap kağıtlarına 5 pv fazla veriyorsa

—  Bu hatalar sistemlidir.

—  RASTGELE HATALAR: Bu tür hatalar şansla ortaya çıkan hatalardır. Çoğu kez bilinmeyen nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Ölçme sonuçlarına gelişigüzel yansırlar.

—  Sınav günü öğrencinin hastalığı, sınav koşullarının elverişsizliği,

—  Öğretmenin puanlamadaki dikkatsizliği

—  GÜVENİLİRLİĞİ ETKİLEYEN ETMENLER:

—  Testin uzunluğu: Örn, 5 doğru yanlış maddesinden oluşan bir teste ölçülen konu ile hiç ilgisi olmayan bir kişinin  bu 5 maddenin hepsini doğru cevaplama şansı 32 de 1 iken, 10 maddeli bir testte bu şans 1024 de 1 dir.

—  Tahminle doğru cevapları bulma olasılığı ne denli düşükse GÜVENİLİRLİK o kadar azalır.

—  Test yönergesinin ve testteki maddelerin ifadesi.

—  Test içeriğinin benzeşikliği.

—  Puanlamadaki nesnellik.

—  Testi alan öğrenci ve testin uygulandığı grup ile ilgili etmenler.

—  Testi alan öğrencinin bireysel özellikleri burada etkili olmaktadır.

—  Bunları;

—  Bireyin sürekli ve genel karakteristikleri,

—  Bireyin sürekli ve özel karakteristikleri,

—  Bireyin geçici ve genel karakteristikleri,

—  Bireyin geçici  ve özel karakteristikleri. Olarak nitelemek mümkündür.

Ölçmede Hassaslık ve Hata Kavramı

—  Bir ölçme işleminde hatayı en az seviyeye indirebiliriz. Fakat, aracımız çok hassas bile olsa, tamamen hatasız bir ölçmeyi kolay kolay yapamayız.
Her ölçmede mutlaka hata payı vardır. Bu hata ölçme yönteminden, ölçmeyi yapan bireyden, ölçme yapılan ortamdan vb. olabilir.
Eğitimdeki ölçmelerde hatadan sakınmak için, hata kaynakları ve bu kaynakların ölçme sonuçlarını nasıl etkilediği bilinmelidir.

—  Bir aracın ölçülmek isteneni doğru olarak ölçmesi, bu aracın geçerli olduğunu gösterir. Her uygulanışta aynı sonucu vermesi de onun güvenilir olduğuna işarettir. İnsanın ruhsal yönü ile ilgili nitelikleri, birbirinden tam olarak ayırmak mümkün olmadığı gibi, bu niteliklerin birbirlerini etkilemesi ölçme işlemini daha da zorlaştırır. Bunun için de, eğitim ve öğretimde kullanılan ölçme araçlarının geçerliliği ve güvenilirliği tam değildir.

—  Ölçülecek olan durum ve niteliklere genellikle obje denmektedir. Varlık ve olaylar arasında değişiklik gösteren objelere de değişken denir. Boy, ağırlık, renk, sıcaklık, basınç, zekâ hepsi birer değişkendir. Değişkenlerin bir kısmını sayılarla gösterebildiğimiz halde (boy, ağırlık, sıcaklık, yaş gibi), bazılarını ancak özellik olarak belirleyebiliyoruz. Bu nedenle değişkenler ikiye ayrılırlar.

Değişkenler:

Nicel değişkenler sayılarla gösterilebilen değişkenlerdir. Nitel değişkenler ise, kalite ve çeşit yönünden ifade edilebilirler. Cinsiyet, renk, din, ilgi, davranış gibi. Bunlar sıfatlarla gösterilirler. Bu bakımdan nitel değişkenler, ölçmeden çok gruplama, sıralama ve derecelemeye uygun düşerler.

—  1. Fiziksel bilimlerin ölçme konusu somuttur, maddenin nicel yönü ile ilgilenir. Sosyal bilimlerin konusu ise daha çok soyuttur. Somutun kesin olarak ölçülmesi mümkün olduğu halde, soyutun ölçülmesi çok zordur. Soyutun ölçülmesinin zorluğu yanında elde edilen sonuçlar da kesin değildir. Bu nedenle, fiziksel bilimlerde ölçme, sosyal bilimlere oranla daha kolay ve kesindir.

—  2. Somut varlıkları ölçmek üzere standart ve hassas ölçme araçları geliştirilmiştir. Fiziksel bilimler ölçek olarak en üstün seviyedeki bu ölçekten yararlanırlar. Sosyal bilimlerde kullanılan ölçeklerin, en üstün seviyede olanı aralıklı ölçeklerdir.

Değerlendirme:

—  Değerlendirme bir karar verme işlemi olup bu yönü ile ölçmeden ayrılmaktadır. Değerlendirme kapsam açısından daha geniş bir kavramdır. Ölçme, değerlendirme için gerekli sayısal değerlerle ilgilidir ve değerlendirme kavramının gözlem ve veri toplama kısmını içine alır. Ölçmenin temel özelliği sonuçların “sayısal” olarak ifade edilmesi, değerlendirme ise, ölçme sonuçlarının belirli ölçütlere göre yorumlanarak yargılara varılmasıdır.

—  Değerlendirmenin eğitimde başlıca 5 hizmeti;

—  1. Sayıltıları, hedefleri, yaşantıları ve şartları kontrol ederek mevcut eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ıslahına yardım eder,

—  2. Ancak    bazı    hedeflere    göre    yapılabileceğinden, değerlendirme faaliyetlerini ifa etmek, eğitimcileri eğitim hedeflerini   daha   ileri   seviyede   sınıflamaya ve tanımlamaya  zorlar,

—  3.Öğrencilerin öğrenme faliyetlerinde nelere önem vereceklerini,nasıl ve ne üzerinde sınava tabi tutulduklarına bağlı olduğundan ve değerlendirme işlem yolları da sınavları ihtiva ettiğinden,değerlendirme süreci öğrenciyi ileri öğrenmeye doğru güdüler,

—  4.Süreci içinde her öğrenci hakkında elde edilecek bilgi rehberlik maksatları için işe koşulabilir,

—  5.öğretmenlere,öğrencilere ve diğer eğitimcilere işlerinin ve eserlerinin gerçekçi bir tablosunu çizmek sureti ile yardımcı olabilir.

—  Değerlendirme Teknikleri

—  Değerlendirme, kullanılan kıyaslama esasına göre ve yönelik olduğu amaca göre yapılabilir. Kıyaslamaya göre yapılan sınıflandırma kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: 1) Norma dayalı değerlendirme ve 2) Hedefe dayalı değerlendirmedir. Bunlardan birincisi bağıl değerlendirme, ikincisi ise mutlak değerlendirme olarak da bilinmektedir.

—  Norma dayalı değerlendirmelerde bireyleri birbirleri ile karşılaştırma ve seçme söz konusudur. Bu yüzden program değerlendirmelerinde hedefe dayalı değerlendirmeler daha tutarlı olmaktadır. Çünkü program geliştirme çalışmalarında öğrencilerin birbirlerine göre durumlarını değil, öğrencilerin uygun program yolu ile gerçekleştirilmesi hedeflenen istendik özellikleri kazanıp kazanmadıkları önemlidir.

—  Eğer değerlendirme hedefe yönelik olduğu amaca göre yapılırsa bu da kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Bu daha çok programa girişte, süreçte ve çıkışta yapılan değerlendirmedir.

—  Bu ölçütlere göre:

—  Programa girişte yapılan değerlendirme; tamlayıcı değerlendirme – tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme

—  Program sürecinde yapılan değerlendirme, biçimlendirici değerlendirme – biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme

—   Programın   çıkışında  yapılan   değerlendirme,düzey  belirleyici değerlendirme – durum muhasebesine yönelik değerlendirme

—  Programların değerlendirmesinde kullanılan belli başlı değerlendirme teknikler

—  1.Tanılayıcı Değerlendirme:Tanılayıcı değerlendirmede amaç öğrenciyi mevcut bilişsel duyuşsal ve devinimsel davranışları yönünden tanımak ve bu özelliklerine uygun düşecek programa yerleştirmektir.

—  2.Biçimlendirici Değerlendirme:Bu değerlendirme türünde, öğretim devam ederken, ünitedeki öğrenme eksikliklerinin ve güçlüklerinin belirlenmesi  bunların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması ön plandadır.

—  3.Düzey belirleyici Değerlendirme: Program sonunda öğrencilerin kazanılmış bilişsel davranış,duyuşsal özellik ve devinimsel becerilerini ölçmeye yarayan değerlendirme türüdür.

—  Öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde meydana gelecek öğrenme eksikliklerini ortaya koyan değerlendirme türleri:

—  1.İzleme testleri: Daha çok öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin belirlenmesi ve öğretmene dönüt sağlamak için kullanılır.

—  2.Başarı testleri: Daha çok öğrencilerin belli bir konu alanı ya da dersteki başarı düzeylerini ölçmek amacı ile geliştirilen ve kullanılan testlerdir.

—  Not verme

—  Öğrencilerin testlerden almış oldukları puanların nota çevrilmesindeki amaç,öğrencilerin başarılı yada başarısız sayarak bir ders yada sınıfı geçip geçmemesine ilişkin karar vermektir. Öğrencinin başarılı yada başarısız olduğunu belirlemede , bir başka deyişle puanları nota çevirmede farklı ölçütler kullanılmaktadır.Bu ölçütler mutlak ve bağıl ölçütler olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir.

—  1.Mutlak ölçütler:Önceden belirlenmiş değişmez standartlardır.Bir dersi geçmek için o dersle ilgili olarak yapılan sınavdan en az 70 almak gerekir ifadesi bir mutlak ölçüttür.

—  2.Bağıl değerlendirme:Not vermede kullanılan ölçütün diğer öğrencilerin başarısı da dikkate alınarak belirlenmesi durumunda yapılan değerlendirme işine bağıl değerlendirme adı verilmektedir.

—  Öğrencilerin sınıf içindeki başarıları dikkate alınarak yapılan değerlendirme yöntemi

—  Ortaöğretim kurumlarında,yazılı ve sözlü sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir.Bir dersin dönem notu o dersten yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalamasına göre verilmektedir.Hesaplanan aritmetik ortalama sonucu da öğrencilerin notları aşağıdaki gibidir.

Vize ve Final Soruları:

1. aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
a-) eğitim belli bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreçtir.
b-) eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelir.
c-) öğrenmenin oluştuğu her durumda,insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir.
d-)eğitim istendik nitelikteki davranış değişikliklerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsamaktadır.
e-) eğitim ikiye ayrılır informal ve formal eğitim.

cevap: “a” eğitim belli bir süreçte değil yaşam boyu devam eder.

2. usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamındayer alır?
a. formal eğitim.
b. örgün eğitim
c. yaygın eğitim
d. informal eğitim.
e . görsel eğitim

cevap:” d “dir.bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir.

3. aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez?
a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faliyeti olarak tanımlanabilir.
b. öğretme sürecinde öğrenen ,öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur.
c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir.
d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir.
e. öğretme, öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir.

cevap : “c ” dir.öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması gerekmez.

4. aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretim sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
a .öğretirken öğrencinin kavrama gücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
b. uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
c. seçilen amaçlar birey için gerçekçi olmalıdır.
d. birey sürekli dıştan uyarılınca daha etkili öğrenir.
e. öğrenen,öğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.

cevap: “d” dir. bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma göre daha etkili öğrenme sağlar.

5.aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez?
a.öğrenme,davranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir.
b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir .
c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
d.var olan davranışı geliştirebilir.
e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

cevap: “a”dır. öğrenme geçici değil kalıcıdır.

6.aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine verilen addır.
a.formal eğitim
b.informal eğitim
c.örgün eğitim
d.yaygın eğitim
e.eğitim
cevap:”b”dir.

7.büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecek,yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir?
a.öğretim
b.eğitim
c.öğrenme
d.öğretme
e.hedef

cevap:”c”dir.

8.aşağıdakilerden hangisi,öğretim sürecini oluşturan temel öğeler arasında yer almaz?
a. öğrenme
b.hedef
c.içerik
d.eğitim durumu
e.değerlendirme

cevap “a”dır.

9. okullarda gerçekleştirilen planlı,denetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinliklerine ne denir?
a.eğitim
b.öğrenme
c.öğretme
d.değerlendirme
e.öğretim

cevap:”e”dir.

10.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir?
a. hedefler
b.içerik
c.eğitim durumları
d.öğrenim durumları
e.değerlendirme

cevap:”b”dir.

11.eğitim çabaların genel amacı nedir?
a.bilgi kazandırma
b.toplumsal uyum sağlama
c.belli beceriler kazandırma
d.yetenek geliştirme
e.gereksinimleri karşılama

cevap:”b”dir.

12.aşağıda verilen tanımlardan hangisi öğretimin tanımıdır?
a.biyokültürel ve sosyal bir varlık olaninsanın yetiştirilmesidir.
b.okullarda ve okul sonrasında verilen her türlü bilgi ve beceridir.
c.insanın kişiliğini besleme sürecidir.
d.planlı,programlı ve destekli bir süreçtir.
e.sürekliliği olan bir süreçtir.

cevap:”d”dir.

13.aşağıda verilenlerden hangisi öğrenmenin ortak özelliklerinden biri değildir?
a.değişmenin nispeten sürekli olması.
b.davranışta gözlenebilir bir değişmenin olması.
c.değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşması.
d.değişikliğin yaşantı ürünü olması
e.değişmenin kalıcı izli olması.

cevap:”c”dir.

14. aşağıdakilerin hangisi öğretme süreci için yanlış bir anlatımdır?
a. öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması.
b. öğrenen,öğreten ve öğrenilen öğelerini kapsaması.
c.öğretenin kimi bilgi ve becerilere sahip olması.
d. öğretme süreçlerinin hepsinde aynı öğelerin yer alması.
e.öğrenmenin klavuzlanarak sağlanması.

cevap:”a”dır.

15.aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır.
b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir.
c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez.
d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez.
e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister.

cevap:”b”

1.öğretmenlerin mesleki örgütlenme haklarını elde ettiği Türkiye öğretmenler sendikasının kurulduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1971
b. 1982
c. 1961
d. 1940
e. 1985

cevap: “c”dir.

2. aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde geliştirilen başlıca öğretmen yetiştirme modelleri arasında yer almaz?
a. köy muallim mektepleri
b. güzel sanatlar akademisi
c. köy enstitüleri
d. ilk öğretmen okulları
e. yüksek öğretmen okulları

cevap: “b” dir.

3. belirli bir maaş ya da ücret karşılığında çalışan personele görevleri ile ilgili bilgi beceri ve tutumlar kazandırmak amacıyla yapılan eğitime ne denir?
a. informal eğitim
b. formal eğitim
c. yaygın eğitim
d. örgün eğitim
e. hizmet içi eğitim

cevap : “e”dir.

4. öğrencileri bulundukları ortamdan uzaklaştırmadan onları köy yaşamının içinde yetiştiren ,öğretmenlik sağlık memurluğu ve ebelik olmak üzere 3 dalda program uygulayan 1940 yılında kurulan öğretmen yetiştiren eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. köy enstitüleri
b. köy muallim mektepleri
c. ilk öğretmen okulları
d. üç yıllık eğitim enstitüleri
e. yüksek öğretmen okulları

cevap: “a”dır.

5. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğine ilişkin söylenecek olumlu özelliklerden biridir?
a. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
b. öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
c. öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
d. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
e. öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir.

cevap:”d” dir.

6. öğretmenlik mesleğinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.öğretmenlik insanı,öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir.
b. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
c. öğretmenlik genelde orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocukları tarafından tercih edilmektedir.
d. öğretmenlik diğer mesleklere oranla toplumsal statüsü en yüksek olan bir meslektir.
e. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.

cevap: “d”dir.

7.ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş denetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
a. başbakanlık
b. milli eğitim bakanlığı
c. devlet planlama teşkilatı
d. üniversiteler
e. öğretmen sendikaları

cevap: “b” dır.

8. aşağıdakilerden hangisi öğretmen meslek örgütlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a. üyeler arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlama
b. mesleğe ilişkin standartlar geliştirme
c. mesleki yayınlar yapma
d. meslek ahlakının oluşmasına katkıda bulunma
e. üyelerinin maaşlarını arttırma

cevap : “e” dir.

9. Türkiye’de öğretmenlik ilk kez hangi yasayla meslek durumuna getirilmiştir?
a. 1924 tarih ve 439 sayılı yasa
b. 1926 tarih ve 789 sayılı yasa
c. 1940 tarih ve 3803 sayılı yasa
d. 1954 tarih ve 6234 sayılı yasa
e. 1973 tarih ve 1739 sayılı yasa

cevap: “a” dır.

10. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesini gerektiren etmenlerden biri değildir?
a. bilim ve teknolojideki gelişmeler
b. öğretmenlik mesleğindeki gelişmeler
c. öğretmenlerin bilgilerini tazelemek istemeleri
d. öğrenilen bilgilerin kısa sürede işlevini yitirmesi
e. öğrencilerin toplumsal ekonomik konumlarındaki değişmeler.

CEVAP “E ”

1.aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecini yönetmede gereken yeterlikler arasında yer almaz?
a. plan yapma ve derse hazırlık
b.öğretim yöntemlerinden yararlanma
c. iletişim becerisini kullanma
d. psikolojik danışma yapma
e. öğrencileri değerlendirme ve kayıt tutma

cevap: “d” dir.

2.aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğretmenin kişisel nitelikleri arasında yer almaz?
a. kaygı ve gerginliği her zaman anlar ve bunu en aza indirir.
b. bağırmaktan kaçınır serinkanlı ve disiplinlidir.
c. aileleri eğitim ortamından uzak tutar çalışmalara katılmalarını engeller
d. eleştiriden çok övgüyü terciheder.
e. öğrenme ürünlerini ilginç ve değişik yorumlar.

cevap: “c” dir.

3.aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki nitelikleri arasında yer almaz?
a.öğretim sürecini planlama
b. güdüleyicilik
c. etkili iletişim kurma
d. çeşitli öğretim yöntem ve niteliklerinden yaralanma
e.zamanı etkili kullanma

cevap :”b”dir.

4. öğrencilerle etkili iletişim kurabilme sınıf içi sorunların çözümünde öğrencilere özyeterlik ve içsel denetim kazandırma çabalarını en aza indirerek öğretimin verimliliğini yükseltme becerisine ne denir?
a. sınıf yönetimi
b.öğreticilik
c.mesleki yeterlik
d.yönetim
e. rehberlik

cevap :”a”dır.

5. aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğretmeninin görevleri arasında yer almaz?
a. eğitim programına uygun olarak yılllık ve günlük planları hazırlama ve uygulama
b. özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alma
c. anne ve babalara yapılacak çalışmaları planlama ve uygulama
d. çocuklar gelmeden önce ve ayrılıncaya dekokulda bulunma
e. mesleki rehberlik yapma

cevap: “e”dir.

6. aşağıdakilerden hangisi geleceğin öğretmeninin nitelikleri arasında yer almaz?
a. değerler geliştiren
b. güçlükleri ve sorunları tanıyan
c. disiplinler arası bağlantılar kuran
d. geleceğe yönelik süreçlerden ve eldekitemel bilgilerden yararlanmasını bilen
e. öğretiminin bireyleşmesini sağlayan

cevap :”e”dir.

7.aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
a. alana egemen olma
b. mezuniyet sonrası gelişime açık olma
c. öğretme öğrenme sürecini yöneltme
d. kişisel özellikler
e. mesleki özellikler

cevap : “b”dir.

8.aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kişisel niteliklerinden biridir?
a. normal başarı beklentisi
b. komik davranması
c. ölçütlere uygun ve kurallı davranması
d. aceleci olması
e. cesaretlendirici ve destekleyici olması

cevap: “e”dir.

9.aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönteminin yararlarından biri değildir?
a. olumsuz öğrenci davranışlarının azalması
b. öğretmenin katılımını arttırması
c. öğrencinin olumsuz davranışlarının artması
d. öğretmenin sorumluluklarının artıp öğrencinin sorumluluklarının azalması
e.çalışkan öğrencilerinin başarısı artar.

cevap : “b”dir.

10. aşağıdakilerden hangisi,öğretmenin, sınıf içindeki görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a. danışmanlık yapma
b. yönetici olma
c. başkanlık yapma
d. çevredekileri geliştirme
e. model olma

cevap : “d” dir.

11.geleceğin eğitim sistemlerinde aşağıdakilerin hangisi kaçınılmazdır?
a. öğretimin bireyleştirilmesi
b. öğretim etkinliğine daha çok katılım
c. öğretim kümesinin büyüklüğü
d. öğretimde esnek uygulamalar
e. öğretimde iş alanlarına dönük yaklaşımlar

cevap : ” a” dır.

1. çeşitli yeteneklerdeki çocuklardan en iyilerini seçerek onlara çok iyi bir eğitim ortamı sağlamak ve öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek eğitimin hangi işlevinin yerine getirilmesini gerektirir?
a. var olan siyasi düzeni koruma
b. toplumsallaştırma
c. seçme ve yöneltme
d. toplumu kalkındırma
e. bireyi geliştirme

cevap : “c”dir.

2.aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunu etkileyen toplumsal kurumlar arasında yer almaz?
a. ekonomi
b.siyaset
c. din
d. sendikalar
e. aile

cevap : “d” dir.

3.aşağıdakilerden hangisi eğitimle nüfus özellikleri arasındaki ilişki için söylenemez?
a. eğitim düzeyi yükseldikçe ölüm oranı düşer.
b. eğitim düzeyi yükseldikçe ailelerdeki çocuk sayısı azalır.
c. eğitim düzeyi düşük toplumlarda bebek ölüm oranı yüksektir.
d. eğitim düzeyi düşük toplumlarda ortalama ölüm yaşı da düşüktür.
e. eğitim düzeyi yükseldikçe toplumlarda nüfus artışı başlar.

cevap: ” e”dir.

4. toplumsal yapının onu oluşturan toplumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri belirleyen toplumsal kurumların değişmesi neyin göstergesidir?
a.toplumlaşmanın
b. demokratikleşmenin
c. toplumsal değişmenin
d. toplumsal gerilemenin
e. eğitimsizliğin

cevap: ” c” dir.

5. aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla bir benzer küme ya da kurumdan bir başkasına doğru ileri geri hareketi anlatan hareketlilik aşağıdakilerden hangisidir?
a. yatay hareketlilik
b. dikey hareketlilik
c. toplumsal hareketlilik
d. ekonomik hareketlilik
e. değişme

cevap: “a” dır.

6. aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının işlevlerinden biri değildir?
a. var olan siyasal düzeni koruma
b. seçme ve yöneltme
c. toplumu kalkındırma
d. bireyi geliştirme
e. temel gereksinimleri karşılama

cevap: ” e”dir.

7. eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. yalnızca bireysel temelleri inceler.
b. toplumsal kurumları inceleyerek eğitimin görevini belirler.
c. kültür çözümleri yaparak kültür dinamiklerini yönlendirir.
d.bireyi sosyo kültürel yapının özellik ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirir.
e. kültürel dinamizme destek olur.

cevap: “d”dir.

8. siyasal kurumlar ,nezaman toplumsal yapıda rol oynamaya başlamıştır?
a. ulus bilincinin gelişmesi ve devlet sisteminin oluşmasıyla
b. eğitim sisteminin değişip gelişmesiyle
c. siyasal idolojilerin gelişip zenginleşmesiyle
d. eğitim- siyaset ilişkilerindeki köklü değişiklerle
e. siyasal kurumların demokratikleşmesiyle

cevap: “a” dır.

9. ekonomik birim niteliğindeki aileler ne tür ülkelerde varlığını sürdürmektedir?
a. geniş ailelerin yaygın bulunduğu ülkelerde
b. kırsal alanları bol,geri kalmış ülkelerde
c. ekonomisi tarıma dayalı,az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
d. aile üyelerini çoğunlukla bayanların oluşturduğu ülkelerde
e. ekonomisi güçlü ama gelişmekte olan ülkelerde

cevap : “c” dir.

10. eğitim kurumlarının önemli bir toplumsal denetim aracı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. toplumda kabul edilen değerleri, normları denetimli biçimde kazandırması
b. çeşitli olumlu-olumsuz yatırımları topluma uygulaması
c. toplumsal değer ve normlara uygun davranışlarla örnek oluşturması
d. toplumsal ürün olarak insana çok değer vermesi
e. toplumdaki tüm kurumların insan gücü gereksinimini karşılaması

cevap : “a” dır.

ARA DENEME SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkilerine verilen addır?
a. formal eğitim
b. informal eğitim
c. örgün eğitim
d. yaygın eğitim
e. eğitim

cevap: “b” dir.

2. büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme aşağıdakilerden hangisidir?
a. öğretim
b. eğitim
c. öğrenme
d. öğretme
e. hedef

cevap :”c”dir.

3. aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecini oluşturan temel öğeler arasında yer almaz?
a. öğrenme
b. hedefler
c. içerik
d. eğitim durumu
e. değerlendirme

cevap : ” a” dır.

4. okullarda gerçekleştirilen planlı, denetimli ve örgütlenmiş örgütleme etkinliklerine ne denir?
a. eğitim
b. öğrenme
c. öğretme
d. değerlendirme
e. öğretim

cevap : “e”dir.

5. eğitim çabalarının genel amacı nedir?
a. bilgi kazandırma
b. toplumsal uyum sağlama
c. belli beceriler kazandırma
d. yetenek değiştirme
e. gereksinimleri karşılama

cevap : ” b” dir.

6. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğine ilişkin söylenecek olumlu özelliklerden biridir?
a. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
b. öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değidir
c. öğretmenlik mesleğinin kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir
d. öğretmenlik tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen bir meslektir
e. öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir

cevap: ” d” dir.

7.öğretmenlik mesleğinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. öğretmenlik insanlara, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir
b.öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir
c. öğretmenlik genelde orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocukları tarafından tercih edilmektedir
d. öğretmenlik diğer mesleklere oranla toplumsal statüsü en yüksek olan bir meslektir
e. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür

cevap : “d”dir.

8. ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş denetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
a. başbakanlık
b. milli eğitim bakanlığı
c. devlet olanlama teşkilatı
d. üniversiteler
e. öğretmen sendikaları

cevap: ” b” dir.

9. aşağıdakilerden hangisi öğretmen meslek örgütlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a. üyelerarasında tanışma ve kaynaşmayı sağlama
b. mesleğe ilişkin standartlar geliştirme
c. mesleki yayınlar yapma
d. meslek ahlakının oluşmasına katkıda bulunma
e. üyelerin maaşlarını arttırma

cevap: ” e” dir.

10. türkiyede öğretmenlik ilk kez hangi yasayla meslek durumuna getirilmiştir?
a. 1924 tarihi ve 439 sayılı yasa
b. 1924 tarihi ve 789 sayılı yasa
c. 1840 tarihi ve 3803 sayılı yasa
d. 1954 tarihi ve 6234 sayılı yasa
e. 1973 tarihi ve 1739 sayılı yasa

cevap : ” a” dır.

11. aşağıdakilerden hangisi örgütlemelerin hizmet içinde yetiştirmesini gerektiren etmenlerden biri değildir?
a. bilim ve teknolojideki gelişmeler
b. öğretmenlik mesleğindeki gelişmeler.
c. öğretmenlerin bilgilerini tazelemek istemeleri
d. öğrenilen bilgilerin kısa sürede işlevini yitirmesi
e. öğrencinin toplumsal ekonomik konumlarındaki değişmeler

cevap : ” e” dir.

12.aşağıdakilerden hangisi geleceğin öğretmenlerinin nitelikleri arasında yer almaz?
a. değerler geliştiren
b. güçlükleri ve sorunları tanıyan
c. disiplinler arası bağlantılar kuran
d. geleceğe yönelik süreçlerden ve eldeki temel bilgilerden yararlanmasını bilen
e. öğretimin bireyleşmesini sağlayan

cevap : ” e” dir.

13. aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
a. alana egemen olma
b. mezuniyet sonrası gelişime açık olma
c. öğretme- öğrenme sürecini yönetme
d. kişisel özellikler
e. mesleki özellikler

cevap : ” b” dir.

14. aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kişisel özelliklerinden biridir?
a. normal başarı beklentisi
b. komik davranması
c. ölçülere uygun ve kurallı davranması
d. aceleci olması
e. cesaretlendirici ve destekleyici olması

cevap: “e” dir.

15. aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönetiminin yararlarından biri değildir?
a. olumsuz öğrenci davranışlarının azalması
b. öğretmenin katılımını arttırması
c. öğrencinin olumsuz davranışlarının artması
d. öğretmenin sorumluluklarının artıp, öğrencinin sorumluluklarının azalması
e. çalışkan öğrencilerin başarısı artar

cevap: “b”dir.

16.aşağıdakilerden hangisi,öğretmenin,
sınıf içindeki görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a. danışmanlık yapma
b. yönetici olma
c. başkanlık yapma
d. çevredekileri geliştirme
e. model olma

cevap:”d”dir.

17.geleceğin eğitim sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kaçınılmazdır?
a. eğitimin bireyleştirilmesi
b. öğretim etkinliğine daha çok katılım
c. öğretim kümesinin büyüklüğü
d. öğretimde esnek uygulamalar
e. öğretimde iş alanlarına dönük yaklaşımlar

cevap: ” a” dır.

18. aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin sınıf içindeki davranışlarını öğrenciler arasındaki etkileşimin niceliğini ve niteliğini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
a. sınıf büyüklüğü
b. küme oluşumu
c. küme normları
d. öğretmenin cinsiyeti
e. kümede iş birliği

cevap:”d”dir.

19. aşağıdakilerden hangisi okulun özellikleri arasında yer almaz?
a. toplumun gözünün okulların üzerinde olması
b. okulda işlerin, küçük kümelerle yürütülmesi
c. okula devamda gönüllülüğün temel olması
d. okulların kaynaklarının sınırlı olması
e. okuldaki rol ve statülerin sınırlı olması

cevap :”c”dir.

20. aşağıda eğitim programıyla ilgili olarak verilen anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a. yapılan tüm eğitim etkinliklerini gösteren planlardan oluşur
b. hazırlanıp geliştirmesi, basit ve kolay bir iş değildir
c. rehberlik hizmetlerine de yer verilebilir
d. öğrencilerin hazır buluşluk düzeyi büyük bir önem taşır
e. ders dışı kol etkinliklerine yer verilmez

cevap: “e” dir.

21. okuldaki öğretimin etkili olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi büyük önem taşır?
a. öğrencilerin kimi özelliklerinin bilinmesi
b. programda yer alan içeriğin somut ya da soyut oluşu
c. bireysel öğretime yer verilip verilmeyeceği
d. öğrencilere kazandırılacak bilgilerin kapsamlımı, sınırlımı olduğu
e. öğrencilerin hangi davranışları öğrenip, hangilerini öğrenemeyeceğinin bilinmesi

cevap: “a”dır.

22.bir öğretmenin tebliğler dergisini okumakla yükümlü olması, aşağıdaki görevlerden hangisinin gereğidir?
a. öğretim işlerini ilgilendiren bir görevdir
b. eğitim işlerin ilgilendiren bir görevdir
c. yönetim işlerini ilgilendiren bir görevdir
d. eğitim-öğretim işlerini ilgilendiren bir görevdir
e. yukarıdakilerin tümünü ilgilendiren bir görevdir

cevap: “c”dir.

23. hangisi bir kalabalığın küme olarak nitelendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a. kimi özellikklere sahip olması
b. birlikte yaşamaları
c. kalabalığın çok olmaması
d. aralarında bir etkileşim bulunması
e. kendilerini kümenin üyeleri olarak duyumsamaları

cevap: “d” dir.

24. aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla bir benzer küme ya da durumdan bir başkasına doğru ileri geri hareketi anlatan hareketlilik aşağıdakilerden hangisidir?
a. yatay hareketlilik
b. dikey hareketlilik
c. toplumsal hareketlilik
d. ekonomik hareketlilik
e. değişme

cevap: “a”dır.

25. aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının işlevlerinden biri değildir?
a. var olan siyasal düzeni koruma
b. seçme ve yöneltme
c. toplumu kalkındırma
d. bireyi geliştirme
e. temel gereksinimleri karşılama

cevap : ” e”dir.

26.eğitimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. yalnızca bireysel terimleri inceler
b.toplumsal kurumları inceleyerek eğitimin görevini belirler
c. kültür çözümlemeleri yaparak kültür dinamiklerini yönlendirir
d. bireyi sosyo-kültürel yapının özellik ve gereksinimleri doğrultusunda yönlendirir.
e. kültürel dinamizme destek olur

cevap :”d”dir.

27. siyasal kurumlar, ne zaman toplumsal yapıda rol oynamaya başlamıştır?
a. ulus bilincinin gelişmesi ve devlet sisteminin oluşmasıyla
b. eğitim sisteminin değişip gelişmesiyle
c. siyasal ideolojilerin gelişip zenginleşmesiyle
d. eğitim-siyaset ilişkilerindeki köklü değişikliklerle
e. siyasal kurumların demokratikleşmesiyle

cevap “a”dır

One thought on “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Ders Notları Final Vize Soruları

 • 02 Nisan 2012 tarihinde, saat 12:58
  Permalink

  inşallah sınavımda işe yarar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.