İnsan kaynakları ve yönetimi vize final soruları ve cevapları

İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ SORU VE CEVAPLARI

1) Örgütsel performansın değerlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Etkililik
b) Verimlilik
c) Çalışma yaşamının kalitesi
d) Kârlılık ve bütçeye uygunluk
e) Bireysel yetenek

2) Performans değerlemesi iki amaçla yapılır; Bunlardan biri ………..,diğeri de performans değerlemesi sonuçlarına bağlı olarak bazı…………… vermektir.
Yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
a) Performans geliştirmek – idarî kararlar
b) İdarî kararlar – performans geliştirmek
c) Performans geliştirmek – bireysel kararlar
d) Geri bildirim – idarî kararlar
e) Örgütsel kararlar – idarî kararlar

3) Çıktıların ya da sonuçların kontrolüne kolaylık getiren sayısal kurallara ne isim verilir?
a) Kalite standartları
b) Miktar standartları
c) Zaman standartları
d) Maliyet standartları
e) Performans standartları

4) Tamamen kendi değer yargılarına dayanarak en iyiden en kötüye doğru sıralamasının yapıldığı kişiler arası karşılaştırmaya dayalı yöntemlerden hangisidir?
a) Puan verme
b) İkili karşılaştırma
c) Basit sıralama
d) Alternatif sıralama
e) Geleneksel değerleme

5) Performans yetersizliklerinin giderilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekli değildir?
a) Yetersiz olduğu tespit edilen işçi derhâl işten çıkarılır.
b) Performansı engelleyen faktörün miktarı belirlenmelidir.
c) Personelin görevine son verilebilir.
d) İşletmeye yeni teçhizatlar alınmalıdır.
e) Personele danışmanlık yapılabilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından ücretin önemi kapsamındadır?
a) Saygınlık kazanma
b) Toplumsal kabul görme
c) Maliyet unsuru
d) Statü
e) Güven duygusu

7) Ücretlerin hesaplanma ve ödenme biçimlerini belirleyen sistemlere ne denir?
a) Ücret sistemleri
b) Ücret yapısı
c) Ücret düzeyi
d) Ücret geliri
e) Nominal ücret

Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarına ne isim verilir?
a) Nominal ücret
b) Reel ücret
c) Ücret düzeyi
d) Ana-kök ücret
e) Ücret yapısı

9) Aşağıdakilerden hangisi ücret yapısını etkileyen unsurlar arasında yer almaz?
a) İş tanımları
b) Performans değerlemesi
c) İş gerekleri
d) İş analizi
e) Toplu pazarlıklar

10) Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesiyle ilgili olarak söylenemez?
a) Eşit işe eşit ücret verilmesi
b) Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması
c) İşi yapan kişinin değerlenmesi
d) Gizliliğinin olmaması
e) Çalışanların ilgili taraflarınca benimsenmesi

11) Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi süreci kapsamında değildir?
a) İzlenecek yaklaşımın belirlenmesi
b) İlgili herkesin bilgilendirilmesi
c) Değerlenecek işlerin seçilmesi
d) Kullanılacak yöntemin belirlenmesi
e) Sosyal-kültürel yapıya uygunluğuna dikkat edilmeli

12) Değerlenecek işler seçilirken aşağıdaki faktörlerden hangisi dikkate alınmaz?
a) İşlerin sayısı ve temel özellikleri
b) Sendika işbirliğinin derecesi
c) Değerlemede yer alacak kadronun büyüklüğü ve niteliği
d) İşleri bazı standartlarla ya da birbiriyle karşılaştırma
e) İşletmeler arasında yapılacak karşılaştırmada tutarlılığın sağlanması

13) En eski ve en basit iş değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisi hangisidir?
a) Sınıflama yöntemi
b) Sıralama yöntemi
c) Puan verme yöntemi
d) Faktör karşılaştırma yöntemi
e) Derecelendirme yöntemi

14) Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçiminde dikkat edilmesi gereken konular arasında değildir?
a) Kolay anlaşılmalıdır.
b) Değerlenecek işlere ve örgüt yapısına uymalıdır.
c) Bir bilgisayar programıyla desteklenmelidir.
d) Personelin kabul etmesini kolaylaştıracak sübjektif temellere dayanmalıdır.
e) Personelin kabul etmesini kolaylaştıracak objektif temellere dayanmalıdır.

15) Ceza uygulamasının önceden uyarma, çabukluk, tutarlılık ve kişi-sizlik esaslarına dayanması gerektiğini vurgulayan yönteme ne isim verilir?
a) Cezanın suça uygunluğu
b) Sıcak soba kuralı
c) Cezasız disiplin
d) Cezanın şiddeti
e) Disiplin

16) Amacı, örgütlerde kurallara istekle ve bilinçli olarak uyulan, öz disiplinin esas olduğu bir ortamın oluşturulması olan disipline ne isim verilir?
a) Düzeltici disiplin
b) Yapıcı disiplin
c) Cezalı disiplin
d) Önleyici disiplin
e) Cezasız disiplin

17) Kademeli disiplin yaklaşımı aşağıdaki disiplin yaklaşımlarından hangisinin kapsamında ele alınır?
a) Önleyici disiplin
b) Yapıcı disiplin
c) Cezasız disiplin
d) Uygulayıcı disiplin
e) Düzeltici disiplin

1 Aşağıdaki suçlardan hangisi ağır suç kapsamında değerlendirilir?
a) Mesai bitmeden işi bırakma
b) İzin almadan işletmeyi terk etme
c) İşletmeye ve insanların can güvenliğine zarar veren davranışlar
d) Para cezası
e) Amirin emrine sebepsiz yere uymama

19) İşyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek
koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan çalışmalara ne isim verilir?
a) İşgören sağlığı
b) İş güvenliği
c) İş tatmini
d) İş analizi
20) İşletmelerde sağlık ve güvenlik politikalarının oluşturulmasını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
a) Teknoloji
b) Sendikalar
c) Yasal düzenlemeler
d) Yönetimin tutumu ve maliyet
e) İşgörenlerin sosyal statüsü.

21) Birey üzerinde, karşı koyma ve kaynaklarını aşan istekler olduğunda ortaya çıkan, bireysel özelliklerin ya da psikolojik süreçlerinde dolaylı olarak etkilediği, fizyolojik ya da psikolojik tepkiler bütününe ne isim verilir?
a) Stres
b) Motivasyon
c) Güdü
d) İçgüdü
e) Davranış

22) Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel faktörler arasında yer almaz?
a) Örgüt yapısı
b) Yönetim stilleri
c) Emeklilik
d) İşletmede uzun çalışma saatleri
e) İşgörenlerin işletmede çalışan diğer işgörenlerle ilişkisinin zayıf olması

23) Aşağıdakilerden hangisi çalışanların sendikaya katılma nedenleri arasında gösterilemez?
a) Yüksek ücretler
b) İtiraz hakkı
c) Sosyal imkânlar
d) Biyolojik faktörler
e) İş güvencesi

24) Bölgesel ya da ulusal düzeyde aynı meslekte ya da aynı işkolunda faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan örgütlere ne isim verilir?
a) Birlik
b) Federasyon
c) Konfederasyon
d) İşyeri sendikası
e) Meslek sendikası
25) Farklı işkollarında faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan örgütlere ne isim verilir?
a) Birlik
b) Federasyon
c) Konfederasyon
d) İşyeri sendikası
e) Meslek sendikası

26) Osmanlı imparatorluğu döneminde ilk sendikacılık hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Osmanlı Amele Cemiyeti
b) 1938 yılında getirilen düzenlemeler
c) 1948 yılında getirilen düzenlemeler
d) Ameleperver Cemiyeti
e) Tatil-i işgal kanunu ile getirilen düzenlemeler
27) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar desteği ile gerçekleştirilen işgücü plânlamasının işletmelere sağladığı faydalardan değildir?
a) Yeni personel sağlanmasında ekonomiği sağlamak
b) İnsan kaynağının etkinliğini artırmak
c) İnsan kaynakları faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak
d) Personel faaliyetleri ile organizasyonel amaçlar arasındaki uyumu etkinleştirmek
e) İnsan kaynaklarının ihtiyaçlarına ayak uydurmak zorunda olması

2 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları bilgi sistemi desteğiyle yaptıkları eğitim programlarının sağladığı faydalardan değildir?
a) Eğitim programlarının ve katılımcıların kolaylıkla belirlenmesi
b) Bireysel olarak personelin bugüne kadar aldığı eğitimin belirlenmesi
c) Bürokrasinin azalması
d) Personelin ihtiyacı olan uygun eğitimin alınmasının sağlanması
e) Eğitim sonrası yapılan değerlemede, eğitim alanlar hakkında daha doğru bilgi elde edilmesi

29) İnsan kaynakları bölümünün fonksiyonlarını yerine getirilmesi için, bilgisayar sistemlerini, interaktif elektronik medyayı ve telekomünikasyon ağlarının kullanılmasına ne isim verilir?
a) Eğitim ve geliştirme
b) Personel seçme ve yerleştirme
c) İnsan kaynaklan plânlaması
d) Elektronik insan kaynakları
e) İnsan kaynakları bilgi sistemi

30) Aşağıdakilerden hangisinde İnsan Kaynakları Bilgi sisteminin oluşturulmasında gerekli olan üç süreç bir arada verilmiştir?
a) Plânlama – Uygulama –Tasarım
b) Uygulama – Plânlama – Veri toplama
c) Tasarım – Uygulama – Zaman
d) Uygulama – Plânlama – Zaman
e) Uygulama – Zaman – Tasarım
1. E
2. A
3. B
4. C
5. A
6. C
7. A
8. D
9. E
10. C
11. E
12. D
13. B
14. D
15. B
16. D
17. E
18. C
19. B
20. E
21. A
22. C
23. D
24. B
25. C
26. D
27. E
28. C
29. D
30. A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.