Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Mesleği

TANIM

Çevre ve binalara ait alarm, erken uyarı sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri ile geçiş kontrol sistemlerinin tesis, kurulum, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
GÖREVLER

Çevre ve binalarda uzman mühendislerce hazırlanan;
– Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,
– Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,
– Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,
– Teknik ve meslek resim çizer ve okur,
– Ofis paket program uygulamaları yapar,
– Bilgisayar destekli tasarım yapar,
– Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,
– Yangın algılama ve ihbar sistemleri kurulumu yapar ve test eder,
– Kapalı devre kamera kontrol sistemleri kurulumunu ve ayarlarını yapar,
– Soygun ihbar alarm sistemleri kurulumunu ve ayarlarını yapar,
– Geçiş kontrol sistemleri kurulumunu yapar,
– Güvenlik sistemlerinde arıza tespiti yapar, arıza giderir, bakım yapar, test ederek kontrol eder.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,El breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,
– Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçleri,Elektrik devre elemanları,Elektronik devre elemanları,Endüstriyel elektronik devre elemanları, Bilgisayar, ilgili yazılımlar ve donanım elemanları ,programlanabilir kontrol aletleri,
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
– Elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan),
– Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen),
– Mekanik yeteneğe sahip ve ilgili,
– Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Güvenlik sistemleri teknisyeni büro ortamında da çalışmakla birlikte genellikle ev, iş yerleri ve fabrikalarda açık ve kapalı ortamlarda, her türlü hava koşulunda çalışırlar. Genelde yeni kurulan binaların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekanlarda çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla işbirliği içinde olmayı gerektirir.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanı “Güvenlik Sistemleri” dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,

-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, (ATL ve TL için Geometri, Analitik Geometri), Mesleki Gelişim, Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları, Teknik ve Mesleki Resim, Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Yangın Algılama ve Soygun Alarm Sistemleri, Kapalı Devre Kamera Geçiş Kontrol Sistemleri derslerini alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, güvenlik sistemlerinde de kendini göstermektedir.Özel güvenlik hizmetleri kendi içinde gelişirken aynı zamanda, teknolojik gelişmeler, güvenliğin etkinliğini artırmaktadır. Gelişen teknolojiyle güvenlik hizmeti; fiziki kontrol ve denetimden çok görsel kontrol ve denetime dönüşmektedir. Kullanılan teknik ekipmanların da günden güne gelişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte bu alanda nitelikli elemana olan ihtiyaç artmaktadır.Ülkemizde son yıllarda güvenliğin önem kazanması, bu konuda çalışan firmaların çoğalmasına neden olmuştur. Meslek elemanları bu firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir.İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanabilirler.İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.Güvenlik Sistemleri Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek Liselerinin “Elektrik Elektronik Teknolojisi” alanı Güvenlik Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları ve üniversitelerin Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elek. (Sivil Hav. YO.), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.Meslek liselerinin Güvenlik Sistemleri dalından mezun olanlar alanlarında ustalık eğitimine katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavına girebilirler. Ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.Çalıştığı kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.Bu sistemlerde çalışan kişiler, bu alanda uzmanlaşabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezleri,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.