Eğitim Psikolojisi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş ders notları

Eğitim Psikolojisi ve Öğretmenlik Mesleğine Giriş Ders Notları Yazıda Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersinde tutulan notlar paylaşılmış. Ömr dersi ders notları sınav için ön hazırlık yazısıdır.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ NOTLAR

Eğitim: Ortada olan göreceli kavramların kişiye göre uyarlanmasıdır.

Toplumda ortak duygu ve davranış kazandırma, davranış değişikliği sağlamaktır. Kültürlemedir

Öğretim: önceden belirlenmiş bir konunun öğrenilmesi için yapılan faaliyetlerdir.

Öğrenme: bir davranış değişimidir.

Hepsinin kalbidir olmazsa diğerleri de olmaz.

Öğretmen: öğrenmeyi klavuzlayan, öğrenmenin önündeki engelleri kaldıran ve öğrenmeyi kolaylaştıran kişilerdir.

Öğrenci: bilgi ve davranış talep eden kişidir.

Sistem: birbirini karşılıklı etkileyen öğeler topluluğudur.

İletişim: anlamları ortak hale getirme sürecidir.


İletişimin unsurları:

 1. Alıcı
 2. Kural
 3. Mesaj
 4. Kaynak
 5. Geri dönük bilgi

İletişimin önündeki engeller:

 1. Mesafe
 2. Statü
 3. Gizlilik politikası
 4. Koruma
 5. Kültürel etkenler
 6. Sematik engel
 7. Psikolojik engeller

Toplumsallaşma: kişileri geliştirerek içinde bulunduğu topluluğu ayak uydurması sağlar.

Kişilik kalıtsal değildir. Kişideki temel yerleşikliktir.

Bireyin kişiliğinin gelişmesi toplumun gelişip ilerleyişini sağlamak için gereklidir.

İnsan ihtiyaçtan öğrenir. (ülkenin gelişmesine katkıdan dolayı)

21 yy. bilgi çağı

 1. Artan bir iletişim çağıdır.
 2. Merkezi yönetimler kalkacak yerine yerel yönetimler gelecektir.
 3. Karğaşa yy olacak savaşlar çoğlacaktır.
 4. Nüfüs akımı yaşanacaktır.
 5. İnsana verilen değer artacaktır.

Öğretmenin görevleri:

 1. Öğrenmeyi idare ve rehberlik (danışmanlık)
 2. Öğretme yönetimi

Öğretmenlik mesleği: devletin devletin eğitim öğretim işlerini ve buna bağlı yönetim işlerini yapmakla yükümlü kişidir.

 

Öğrenmeyi öğretme:

 1. İlgi çekme
 2. Düşünceyi sağlamak
 3. Dersi araç gereçle destekleme
 4. Dersi soyutluktan somutluğa geçirme
 5. İletişim pekiştirme


Eğitimin açık işlevleri:

 1. Toplumsal işlev: toplumu geliştirmek bireyin gelişimin sağlamak
  1. Kültürel aktarım
  2. Yenilik ve değişimi sağlamak
  3. Aydınların yetişmesi
  4. Siyasal işlev: seçme ve seçilmeyi sağlar.
  5. Ekonomik işlev

Eğitimin kapalı işlevleri :

 1. Eş seçme işlevi
 2. Temizleyicilik işlevi
 3. Çocuk bakıcılığı işlevi
 4. Statü işlevi

Eğitim:1)formal: resmi  informal: algın çevre, halk eğitim merkezleri, çeşitli kurumlar

Öğretmenin ilkeleri:

 1. Çocuğa görecelik (yaşa uygun)
 2. Somut bilgiden soyut bilgiye hareket etmek
 3. Güncel bilgiler
 4. Yakın bilgiden uzak bilgiye doğru gitmek

Öğretimin stratejileri (sunuş inceleme buluş)

Sunuş stratejisi: öğrenecek kişiye öğretmen tarafından hatırlanıp getirilmesi

Buluş stratejisi: tüme varım yöntemleri kullanarak bütünü bulma

İnceleme “: bilimsel problem çözme aşamaları ile öğretme

Öğretimin yöntemleri:

 1. Anlatma yöntemi
 2. Tartışma yöntemi
 3. Örnek olay yöntemi
 4. Problem çözme yöntemi
 5. Ev ödevi verme yöntemi

Öğretim teknikleri:

 1. Beyin fırtınası: problem çözme gücünü en uç noktaya götürür. Ortaya konan fikrin özgürce söylenmesi itiraz edilmemesidir.
 2. Soru cevap taktiği
 3. Rol oynama taktiği

Felsefe: aklın bir şeyi hayal etmesi, kavraması ve karşı tarafa bilgi vermesidir.

 1. Varlık sorgulaması
 2. Bilgi          3.değerler

Öğrenme ve öğretme kuramları.

 • Davranışçı yaklaşım
  • Klasik koşullanma
  • Edimsel koşullanma
  • Gözlem yoluyla koşulanma
  • Bilişsel yaklaşım
   • Bilgiyi işleme kuramı
   • Yapısalcılık kuramı
   • Çoklu zeka kuramı

*not: klasik koşullanmada nötr uyaranla (zil), koşulsuz uyaran mutlaka bir arada bulunmalıdır.

Pekiştireç:davranışın gösterilme sıklığını artırmak için koyulan ödüldür.

Sönme: zil çalıp ödül verilmeyince davranışın unutulmasıdır.

Kendiliğinden geri gelme: zilin tekrar çalınıp tekrar ödül verilerek davranışın alıştırılması hatırlatılmasıdır.

*not2: klasik koşullnamada öğrenen canlı tamamen pasif özelliktedir, öğreten aktifdir.

*sürekli pekiştirecin bulunması gerekir. Bazen artık pekiştireçte yetmez.

*kla. Koşul.lanma kolay bir öğrenim yöntemi olduğundan uygulanır.

*genelleme: benzer nitelikteki uyarana canlının aynı tepkiyi vermesidir.

Birleştirme: canlı bir davranışa hem zile hemde örn. Lambanın rengine birlikte tepki vermesidir. İki uyarana birden tepki verir.

Edimsel koşullanma:davranışın öğrenilmesi için, tesadüfen rastlatısal olarak edinilmesidir. Yani davranış canlının kendi edinimiyle elde edilir.

Hızlandırıcı etki: hayvanın aç bırakılıp, daha hızlı öğrenilmesidir.

İstenen davranışın abartılması: hocanın öğrenciye aferin, teşekkür etmesi gibi kişiyi cesaretlendirmesidir.

Ödül tarifesi: çocuğun bakkala gitmedi için önce 1L sora 2 L gibi harçlığı artırmasıdır.

 • Maddi ödül
 • Sürekli ödül(davranışın sürekli pekiştrilmesi)
 • Zaman aralıklı ödül
 • Değişen oranlarda ödül
 • Psikolojik ödül


Büyük anne kuralı: yapılması istenmeyen bir davranışın zorlayarak ödüllendirilip, yapılmasını sağlamaktır.

Sosyal öğrenme yolu: bütün kızların annelerini, erkeklerde babalarını örnek alır. Davranış öğrenme ergenliğe kadar vardır. Ama daha da taklit devam edebilir.

Dolaylı ödüllendirme:kişinin film karakterlerini beğenmesidir.

Dolaylı cezalandırma: kişinin başkasına tipine bakarak karar vermesidir.

Dolaylı duygusallık:

Zeka: kişinin öğrenme gücüdür. Bireydeki geliştirilebilir temel yeteneklerden bir tanesidir. Düşünme yaşında şekillenmeye başlar. Ayrıca zeka kişinin çevreye uyum yeteneğidir.

Türk eğitim tarihinin başlangıcı hunlardan başlar.

Hunlar:

 • Hayvanların ehlileştirilmesi(et süt deri)
 • Tarı kereste
 • İmparatorluk kurmuşlardır.

Göktürkler:

 • Şamanizm dini vardır
 • 38harfli alfabe kullandılar
 • Orhun abidesi var
 • Göçebe yaşam vardır

Uygur:

 • 24 harfli soğud alfabesi kullanıldı.
 • Din değiştirirler. Manheizm
 • Yerleşik hayata geçerler.

Karahanlı devleti:

 • Türkler islamiyete geçmiştir
 • Karahanlı Selçukluya devrediliyor.

Selçuklu devleti:

 • Arap alfabesi benimsendi.
 • Eğitim sistemi medrese eğitim sistemidir.
 • İbni sina
 • Farabi yi yetiştirdi.


İBNİ SİNA

 • Devlet çocukların eğitimini üstlenmeli.
 • Genel ve mesleki eğitim olmalı.
 • Tenbihli eğitim(uygulamalı olmalı)
 • Çocuğun görevi oyun oynamaktır.

Farabi:

 • Eğitimin amacı insanı mutlu etmektir.

*Eğitim çalışması insanın aklını çalıştırmasıdır.

T.C.

 • Tevhid-i  tedrisat
 • Harf inkilabı(Latin alfabesi kabul edildi)
 • Sosyal değişim

Ekonomi: sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı insanlarla nasıl doğrulması gerektiğini ayarlayan sistemdir.

Eğitimin ekonomik islevi: iyi bir üretici ve tüketici nasıl olmalıdır?

Eğitim harcamaları:*tüketim harcaması                           *yatırım harcamasıdır.

İyi üretici, sağlam mal üretmesi, tüketicide bilinçlidir.

İnsana yapılan yatırım en iyi yatırımdır.

ATATÜRKÜN EĞİTİM SÖZLERİ

Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.   1924

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir.

AMAÇLARIN HİYERARJİSİ:

EĞİTİMİN AMACI: iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmektir.

Hiyerarjisi:

 • Uzak amaçlar:
  • Gidilecek yolu ifade eder. Devletin varlık felsefesi. (atatürkün felsefesi muasır med. Sev. Çık.
  • Yakın amaçlar:eğitim felsefesi(1739 metk kanunu)
   Madde 1 – Bu kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı,öğretmenlik mesleği,okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.
  • Okulun amaçları
  • Dersin amaçları
  • Konu ünitesinin amaçları

Türkiyenin eğitim kanunları:

 • İnsan hakları beyannamesi
 • Çocuk hakları beyannamesi
 • 1982 anayasası 41. Mad.  Eğitim öğretimi açıklıyor.
 • Milli eğitim temel kanunları
 • 1924 tevhidi tedrisat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir