Sanayi Nedir

Sanayi anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sanayi Nedir, Sanayi Ne Anlama Gelir, Sanayi Ne Demektir, Sanayi Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Sanayi ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Sanayi Anlamı

Hammaddeleri işlenmiş duruma getirip değerlendirmek için uygulanan eylemlerin ve bu eylemleri uygulamak için kullanılan araçların topu. Doğadaki her türlü maddenin basit ya da karmaşık biçim değiştirmesi sonucu insanların gereksinimlerini karşılayacak eşyaların ya da maddelerin üretilmesi isteği, sanayi doğurdu. Uygarlığın gelişmesi sanayinin gelişmesiyle birlikte oldu. Bilimsel çalışmalara itici güç olan sanayi, bu çalışmalardan çıkan sonuçları daha çabuk, daha kolay ve daha ucuz mamul madde üretiminde kullandı. Sanayinin ortaya çıkışı, hammadde, doğal araçlar, enerji, emek, para, makine, yönetim ve girişim gibi ögelere bağlıdır. Bilinen ilk sanayi, tarihöncesi çağlarda, hayvanlardan korunmak isteyen insanın taşları yontarak silâh yapmasıyla doğdu. Taş devrinden sonra tunç ve demir çağları geldi. Böylece insanlar doğada bulunan maden cevherlerini yakıtların sayesinde metal hâline dönüştürerek çeşitli eşyalar yaptılar. Bunun yanı sıra dokuma ve deri tabaklama işleri de gelişti. Modern çağların başlangıcına kadar sanayi işletmeleri birer zanaat kolu hâlinde çok iyi örgütlenmiş loncaların yönetiminde küçük atölyelerde faaliyet gösterdi. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren Avrupa’da gelişen ticaret, sanayi mallarının kent ya da eyalet sınırları içinde kalmayıp ülke çapında hatta ülkelerarası metalar hâline gelmesine yol açınca sanayi de genişlemek, uzmanlaşmak ve yaygınlaşmak eğilimi gösterdi. Bunun sonucunda dokuma sanayii İngiltere ve Hollanda’da büyük gelişme gösterdi. Sanayinin gelişmesine büyük katkıda bulunan enerji kaynaklarından kömür ve su, bol bulundukları yerlerde demir ve demirden mamul eşyaların yapılmasını sağlıyordu. Ulaştırmanın at arabası ve yelkenli gemilerle yapılması, hammadde ve işlenmiş malların ticaretini yavaşlatan başlıca etmendi. Makinelerde buhar gücünün kullanılmaya başlanması (1700’ler) sanayide büyük hamlelere yol açtı.

19. yüzyılın ortalarında büyük ve ağır sanayi tesisleri kurulmaya başlandı. Elektrik üretimiyle kimyanın gelişmesi, buharın yarattığı kadar büyük yapısal değişiklikler getirmediyse de sanayinin çeşitlenmesine ve gelişmesine büyük ölçüde yardımcı oldu. Petrolün damıtılarak çeşitli yakıtların kazanılması içten patlamalı motorların, dizellerin gelişmesine yol açtı. Böylelikle, sanayide kullanılan güç ve enerji kaynakları artmış oluyordu. Kimyanın gelişmesi, sanayinin diğer dalları için çok gerekli olan sudkostik, sülfürik asit, çimento gibi inorganik maddelerin büyük çapta üretilmesine yaradı. Organik kimyanın sağladığı sentezler ve buna bağlı olarak kömür ve petrolden elde edilen hammaddeler; boyarmadde, sunî elyaf, plastik malzemeler gibi son derece yararlı maddelerin ortaya çıkışına zemin hazırladı. Makinelerin daha duyarlı yapılması, sert çeliklerin takımlarda kullanılmaya başlanması, duyarlık derecelerini geliştirdi; değiştirilebilir parça yapımını, zincirleme ve seri üretimi gerçekleştirdi.

Sanayinin kullandığı hammaddeler çok çeşitlidir. Bitkisel kaynaklı hammaddelerin başında, eskiden beri dokuma sanayiinin hammaddesi olan pamuk, keten, kenevir, sigara sanayii için tütün; kâğıt sanayii için odun, lastik sanayii için kauçuk sayılabilir; konserve, şekercilik gibi besin sanayii için her türlü tarımsal ürün kullanılır. Hayvansal kaynaklı hammaddelerden başlıcaları yün, kemik, fildişi ve boynuzdur. Ayrıca hayvansal yağ da önemli bir sanayi hammaddesidir. Mineral kaynaklar çok yaygın sanayi hammaddeleridir. Bunların içinde deniz suyundan, atmosferdeki azot, oksijen, argon gibi gazlara kadar çok değişik ve çeşitli maddeler yer alır. Önceleri yakıt maddesi olarak çok işe yarayan kömürün damıtılması yoluyla elde edilen gaz, sıvı ya da katı maddeler, organik kimya sanayiinin yardımıyla sayılamayacak kadar çok ürüne dönüştürülmektedir. Petrol için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Madenler, sanayi için önemli ve değerli hammadde kaynaklarıdır. Bunların başında demir, çelik yapımında kullanılan demir madeni cevherleri gelir. Bunun dışında bakır, krom, nikel, kobalt, manganez, kurşun, çinko, kadmiyum, alüminyum madenleri vardır. Sanayinin önemli hammaddelerinden soda, deniz suyundan elde edilir. Sülfürik asit için gerekli kükürt, piritten ve petrolden yan ürün olarak kazanılan saf kükürtten elde edilir. Tarımın gelişmesinde büyük katkısı olan sunî gübrelerden fosfat türevleri doğal fosfat kayasından; nitratlı ve amonyumlu gübreler de havadaki azottan yapılır. Sanayideki payı giderek artan en önemli enerji kaynaklarından birisi de nükleer enerjidir. Uranyum ve toryum gibi radyoaktif madenlerin araştırılması, bunların dönüştürülmesi ve kullanılmış yakıtlardan yine değerli ve önemli bir nükleer madde olan plütonyumun çıkarılması, gelişmiş bir nükleer sanayiinin doğmasına yol açmıştır. Sanayinin en önemli ögelerinden biri de emektir. Emek, kafa ve kol emeği olmak üzere iki çeşittir. Sanayi devriminden sonra gittikçe yaygınlaşan sanayi kollarında daha çok işçi çalışmaya başladı. Sendikaların varlığı, işçilerin gerek ücret durumlarının saptanmasında, gerekse işyeri güvenliği ve çalışma şartlarının düzeltilmesinde büyük rol oynadı. Sanayinin bir başka önemli ögesi de sermayedir. Boyutları ne olursa olsun her sanayi kuruluşu, işletme ve kuruluş sermayesine (para), toprağa, binaya, makinelere, hammaddelere, yarı mamul ve mamul maddelerin depolanmasına belirli oranlarda para ayırmak zorundadır. Küçük sanayi işletmelerinde bu sermaye sanayici tarafından karşılanabilir. Günümüzde büyük sanayi işletmelerinin hemen hemen hemen tamamı anonim ortaklıklar hâlinde kurulmaktadır. Sanayide en önemli etmenlerden biri de yönetim ve girişimdir.

Yukarıda sayılan ögeler bir arada bulunsa bile, girişim ve buna bağlı bir yönetim olmadıkça sanayinin kurulması ve işlemesi eksik kalır. Küçük sanayi işletmelerinde genellikle sermaye sahibi olan sanayici yönetim ve işletmeyi de üzerine alır. Ancak gelişmiş sanayi kuruluşlarında yönetim kadrosu da bilgili ve uzman yönetici ve işletmecilerin elindedir. Uzman yönetici ve işletmecilerin tek başlarına çalışmaları çağın gelişen gereksinimleri ve durumlarında yeterli olmadığından, sanayi işletmeleri hemen her kademede gelişmiş elektronik bilgisayarlarla donatılmaktadır. Gelişmiş sanayi pek çok bilim dalından yararlanır.

İlerlemiş ülkelerde sanayi kuruluşlarının bünyesinde ya da sanayinin desteklediği üniversite ve araştırma merkezleri laboratuvarlarında, yapılan araştırmaların tümü sanayinin yeni, ucuz, kolay üretim yapmasını sağlamaya yöneliktir. İktisat bilimi, pazarların analizini, talep ve piyasa tahminlerini geliştirerek sanayiye hizmet eder. Sanayinin ana sorunu olan satış ve pazarlama için psikoloji ve istatistik bilimi bir arada reklam ve tanıtma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar. Bir ülke ya da bölgenin iktisadî faaliyetleri içinde sanayinin çok önemli bir rolü ve yeri vardır.

Sanayi kesimi işçilerinin eline daha çok para geçer ve sanayi işletmeleri yanlarında getirdikleri sosyal olanaklarla yörenin kalkınmasına da önemli katkıda bulunurlar. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak ulaştırma, bankacılık, sigorta vb. hizmetler kesimi de büyük bir gelişme gösterir. Ayrıca sanayileşen ülkelerin dış ticaret hacmi de önemli ölçüde büyümeye başlar; sanayi, gereksinimi olan hammadde ve enerji maddelerini dışarıdan alırken, ürettiğini dış piyasaya satar. Hammadde satan ülkeler, sanayinin bu hammaddeleri işleyip mamul maddeleri satması durumunda çok daha fazla kazanç sağlarlar. Sanayinin gelişme düzeyi, bir ülkenin uygarlığıyla doğru orantılıdır.

Konu ile ilgili aramalar: Sanayi Nedir Sanayi ödev ara Sanayi kelime anlamı Sanayi sözlükte ara Sanayi ansiklopedi bilgi bankası ara Sanayi ne demek Sanayi neye denir

Sanayi ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.